فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی- صفحه اصلی
صفحه اصلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
عید قربان زنده دارد یاد قربان‌گشتگان را
 پاسداران و اسیران و به خون آغشتگان را
خیز و در این عیدقربان سوی قربانگاه رو کن
معنی بیت و حرم را در شهادت جست‌وجو کن
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی:
http://andishe.maaref.ac.ir/find.php?item=1.38.20.fa
برگشت به اصل مطلب