فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی- درباره نشریه
فرایند داوری مقالات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
فرایند داوری مقالات
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی:
http://andishe.maaref.ac.ir/find.php?item=1.40.10.fa
برگشت به اصل مطلب