فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی- درباره نشریه
در باره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها دانشگاه معارف اسلامی، معاونت پژوهشی
مدیرمسئول: ابراهیم کلانتری
سردبیر: احمد بهشتی
دبیر تحریریه و مدیر داخلی: ابوذر رجبی
 مترجم و ویراستار انگلیسی: اسحاق طاهری / مترجم عربی: خلیل العصامی
صفحه‌آرا: سعید نائینی
ناشر: انتشارات دانشگاه معارف اسلامی
آماده‌سازی متن: خدمات پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی
نشانی: قم، بلوار محمدامین، خیابان جمهوری اسلامی، بین کوچه 4 و 6، صندوق پستی 6173 ـ 37155

تلفن : 32110366
شمارگان: 1000
نسخه تک‌شماره: 7000 تومان
اشتراک سالانه: 28000 تومان (4شماره)
وبگاه: maaref.ac.ir
پست الکترونیک: andishe@maaref.ac.ir
شماره حساب: 2172343501007؛ قم، بانک ملی، شعبه شهدا، کد: 2708

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی:
http://andishe.maaref.ac.ir/find.php?item=1.40.16.fa
برگشت به اصل مطلب