فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی- درباره نشریه
در باره نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 - صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها دانشگاه معارف اسلامی، معاونت پژوهشی
- مدیرمسئول: ابراهیم کلانتری
- سردبیر: احمد بهشتی
- دبیر تحریریه و مدیر داخلی: ابوذر رجبی
- مترجم و ویراستار انگلیسی: اسحاق طاهری / مترجم عربی: خلیل العصامی
- صفحه‌آرا: سعید نائینی
- ناشر: انتشارات دانشگاه معارف اسلامی
- آماده‌سازی متن: خدمات پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی
- نشانی: قم، بلوار محمدامین، خیابان جمهوری اسلامی، بین کوچه ۴ و ۶، صندوق پستی ۶۱۷۳ ـ ۳۷۱۵۵
- چاپ مقاله در این نشریه با هزینه است.
- هزینه پردازش مقاله(هزینه چاپ): ۴.۰۰۰.۰۰۰
          توجه: هزینه پردازش، به مقالاتی تعلق می گیرد که فرایند داوری را ،با تایید چاپ از سوی داوران، طی کرده باشند
- تلفن : ۳۲۱۱۰۳۶۶
- ساعت تماس: ساعت  ۱۱/۳۰  تا  ۱۴/۳۰

- وبگاه: maaref.ac.ir
- پست الکترونیک: andishemaaref.ac.ir
- شماره حساب: شماره حساب: ۴۰۰۱۰۴۵۹۰۳۰۲۳۴۵۱، شناسه واریز: ۳۴۱۰۴۵۹۷۶۱۱۳۶۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۴۹۰۱۵  شبا: IR۲۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۴۵۹۰۳۰۲۳۴۵۱

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی:
http://andishe.maaref.ac.ir/find.php?item=1.40.16.fa
برگشت به اصل مطلب