فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • غلامرضا اعوانی                                                       دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
  • احمد بهشتی                                                         استاد دانشگاه تهران
  •  عبدالحسین خسروپناه                                              دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  • احد فرامرزقراملکی                                                    استاد دانشگاه تهران
  • ابراهیم کلانتری                                                        دانشیار دانشگاه تهران
  •  محمد لگنهاوسن                                                     دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  • محمد محمدرضایی                                                    استاد دانشگاه تهران
  • فتح‌الله نجارزادگان                                                     استاد دانشگاه تهران
  • علی نصیری                                                            دانشیار دانشگاه علم و صنعت
  • مسلم محمدی                                                        استادیار دانشگاه تهران
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی:
http://andishe.maaref.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب