فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 راهنمای تنظیم مقالات:
 1. مقاله ارسالی باید پژوهشی، گویای نوآوری در مسائل کلام و دین‌پژوهی و دارای ساختار ذیل باشد:
      1 ـ 1. عنوان: بیانگر مسئله مقاله.
     1 ـ 2. چکیده: آینه تمام‌نمای مقاله و فشرده بحث.
     1 ـ 3. واژگان کلیدی: فهرست موضوعی مقاله.
     1 ـ 4. طرح مسئله: شرح روشن و متمایز مسئله و روش پژوهش.
    1 ـ 5. بدنه اصلی مقاله با جهت‌گیری انتقادی، تحلیلی، مستند و مستدل.
    1 ـ 6 . نتیجه.
    1 ـ 7. کتاب‌شناسی با ترتیب الفبایی چنین شکل می‌گیرد:
           ـ کتاب نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار، عنوان کتاب، مترجم یا مصحّح، شماره جلد، محل نشر، ناشر.
          ـ مقاله نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار، «عنوان مقاله»، عنوان مجموعه، شماره، صفحات، محل نشر، ناشر.
                     * اگر دو اثر از یک مؤلف با تاریخ مشابه وجود دارد با حروف الفبا متمایز گردد.
                    * منابع لاتین هم به همین ترتیب و از چپ به راست معرفی شوند.
2. ارجاعات، در درون متن قرار بگیرند: (نام‌خانوادگی مؤلف، سال انتشار: جلد / شماره صفحه)
3. عبارت لاتین به‌صورت پاورقی بیاید.
4. به منابع دست اول ارجاع داده شود.
5. حجم مقالات حداقل 5000 کلمه و حداکثر 7500 کلمه‌ای باشد. از ارسال مقالات دنباله‌دار بپرهیزید.
6. مقالات‌رسیده پس از تأیید هیئت تحریریه و سپس ارزیابان علمی، چاپ خواهد شد.
7. مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی و خارجی چاپ شده باشد و یا هم‌زمان به مجله دیگری ارسال شود. درصورت کشف خلاف، پیگرد قانونی برای نشریه محفوظ است.
8 . هیئت تحریریه در رد یا قبول و نیز، اصلاح مقالات آزاد است.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی:
http://andishe.maaref.ac.ir/find.php?item=1.48.19.fa
برگشت به اصل مطلب