Journal archive for Google Scholar Robot!

A Research Quarterly in Islamic Theology (kalam) and Religious Studies

فصلنامه علمی اندیشه نوین دینیVolume 19, Number 75 (2023-12)


Examining the Implications of Miqat's Verses on Bada
بررسی دلالت آیات میقات بر بداء
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the analysis of NDE from the Materialist Point of View and the Islamic Philosophy and Mysticism
مقایسه تحلیل «تجربه نزدیک به مرگ» از نگاه مادی‌گرایانه و فلسفه و عرفان اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Criticism of Historicist Atheism of Auguste Comte
نقد الحاد تاریخ‌مدارانه آگوست کنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Reading of the Nature of Faith with an Eemphasis on the Opinions of Allameh Tabataba`i and John Hick
خوانشی نو از ماهیت ایمان با تأکید بر آرای علامه طباطبایی و جان هیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Defence of the Infallibility of Imam Ali (a) against Sayfuddin Amidi's Requirements in the Book Abkar ul-Afkar
دفاع از عصمت امام علی(ع) در مواجهه با الزامات سیف‌الدین آمدی در کتاب أبکار الأفکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Unity or Plurality of the Body and Soul with an Emphasis on the Religious Documents
وحدت یا کثرت ساحت‌های بدن و روح با تأکید بر مستندات درون دینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Criticism on the Article "An Analysis and Study of Allama Tabatabayi's Theory about the Attribute of God's Speech"
نقدی بر مقاله «تحلیل و بررسی نظریه علّامه طباطبایی در مورد صفت تکلّم خداوند»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Criticism of Ibn Taymiyya's Approach on Shia's Belief in Mahdaviyyat (a)
نقد رویکرد ابن تیمیه در باور شیعیان به مهدویت (عج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Language of the Qur'an from the Point of View of Ayatollah Javadi Amoli Javadi Amoli
زبان قرآن از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی جوادی آملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Analysis of the Views of Muslim Sages and Theologians on the Issue of the Uniqueness of the Worldly and the Hereafter Body
تحلیل انتقادی دیدگاه حکماء و متکلمان مسلمان در مسئله عینیت بدن دنیوی و اخروی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 74 (2023-10)


The Effect of Substantial Movement in Knowing the Truth and Levels of Human Perfection from Imam Khomeini's Point of View
تأثیر حرکت جوهری در شناخت حقیقت و مراتب کمال انسان از دیدگاه امام خمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Theological Presuppositions of Mohammad Mojtahd Shabastri in His Perception of the Holy Qur'an (The Case Study: Proving the Existence, Identity and Speech of God)
ارزیابی پیش‌فرض‌های خداشناسی از منظر برخی روشنفکران دینی در برداشت از قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Theory of "Evolution" Based on New Experimental Achievements .
ارزیابی نظریه «تکامل» بر پایه دستاوردهای جدید تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Contemporary Iranian Intellectual Currents in the Evolution of Imamiyyah Theology
نقش جریانهای فکری معاصرایران در تحولات کلام امامیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Criticism and Examination of the Disagreement of Some Historical Events Related to Imam Reza (a.s.) with Imamate Texts
نقد و بررسی تعارض برخی رویدادهای تاریخی ِمرتبط با امام رضا(ع) با نصوص امامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of The Positive Criterion of Discretion As Viewed by Allameh Tabataba`i (RA)
نقد و بررسی ملاک‌ ثبوتی اختیار از دیدگاه علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the Ethical Principles of Jidal Ahsan Based on Conceptual and Exeplary Analysis in the Qur'an
استکشاف اصول اخلاقی جدال احسن بر پایه تحلیل مفهومی و مصداقی در قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing and Criticizing the Results of Sheikh Ahmad Ehsaei's View on A`imah`s State of Being Efficient Cause
واکاوی و نقد نتایج دیدگاه شیخ احمد احسائی در علت فاعلی دانستن ائمه(ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proportion-Measuring of Man`s Desire to Meet God with Regard to His Desire to Longevity
نسبت‌سنجی شوق الهی با طلب ازدیاد عمر در دنیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of the Situational Context of the Concept of Worship
تحلیل بافت موقعیتی مفهوم عبادت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 73 (2023-7)


Examining and criticizing the component of "self-divinity" in the theory of "rationality and spirituality"
بررسی و نقد مولفه «خودالوهیتی» در نظریه «عقلانیت و معنویت»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and review of various methods in proving the problem of Nizam Ahsan, from the point of view of Professor Javadi Amoli (focusing on revelation, proof and mystical methods)
تحلیل و بررسی روش‌های وحیانی، برهانی و عرفانی در اثبات مسئله نظام احسن، از منظر آیت الله جوادی آملی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأمّلی در ادلّه نقلی نظریه کسب
تأمّلی در ادلّه نقلی نظریه کسب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative analysis of what and why evil is in creation, centered on the opinions of Ayatllah Javadi Amoli and Alvin Plantinga.
تحلیل چیستی شرور در آفرینش؛ با محوریت آراء آیت‌الله جوادی‌آملی و آلوین پلانتینگا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

موسوی درچه: A comparative study of the problem of evil from the point of view of John Hick and Sohrodi; points of commonality and difference
بررسی تطبیقی مسئله شرّ از دیدگاه جان هیک و سهرودی؛ نقاط اشتراک و اختلاف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه آراء فخر رازی و علامه طباطبائی درکیفیت رابطه صفات با ذات خداوند متعال
مقایسه آراء فخر رازی و علامه طباطبائی درکیفیت رابطه صفات با ذات خداوند متعال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical and comparative studying of semantics of divine attributes from Maimonides and Allameh Hilli’s point of view
بررسی مقایسه ای معناشناسی صفات الهی از دیدگاه موسی بن میمون و علامه حلی و نقد آن ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The ways of talking to God with Imam Masoom (AS) based on verse 51 of Surah Shura (with emphasis on the opinions of Qomi, Tabarsi, Faiz Kashani, Imam Khomeini and Allameh Tabatabai)
طریقه‌های تکلّم خدا با امام معصوم (ع) براساس آیه 51 سوره شوری (با تأکید برآرای مفسرین شیعه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analitico-Criticlal Study of the Saying: "He is in the things not mixed with them and out of them not absolutely cut off "
بررسی و تحلیل کلامی مفاد روایت ممازجت و مباینت حق تعالی در اشیاء
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Concept and theological arguments of the components of "Establishment of religion" and "Sovereignty of religion" in Ayatollah Khamenei's theology
مفهوم و ادلۀ کلامی مؤلفه‌های «اقامه دین»و «حاکمیت دین» در دین‌شناسی آیت‌الله خامنه‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 72 (2023-3)


A Critical Study of the Semantic Aspects of "Essence" and "Shell" of Religion As an Effective Factor in the Scope of Religion
نقد و بررسی وجوه معنایی «گوهر» و «صدف» دین به منزلۀ عامل مؤثر در گسترۀ دین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Assessment of the Method of the Book: Al-Hujaj al-Damighat in Content Criticism of the Narrative Sources of the Book Al-Muraji`at with Some Objections Regarding the Narrative Criteria
ارزیابی انتقادی روش کتاب الحجج الدامغات در نقد محتوایی منابع روایی کتاب المراجعات با برخی از شبهات اعتقادی با توجه به معیار‌های نقلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of the Influence of Demons on Humans in the Field of Religious Knowledge with an Emphasis on the Opinions of Allameh Tabataba'i
تحلیل تأثیر شیاطین بر انسان در حوزه معرفت دینی با تأکید بر آراء علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Human Will in Thomas Aquinas and Mulla Sadra`s Views
بررسی تطبیقی ارادۀ انسان از دیدگاه توماس آکویناس و ملاصدرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Metaphysical Beliefs in Frankel's Logotherapy School and its evaluation based on the opinions of Allameh Tabatabai (r)
باورهای مابعدالطبیعی در مکتب معنادرمانی فرانکل و ارزیابی آن بر اساس آراء علامه طباطبایی (ره)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Realm and Political-Social Functions of Religion in Seyyed Jamaluddin Asadabadi's Intellectual System
قلمرو و کارکردهای سیاسی ـ اجتماعی دین در منظومه فکری سیدجمال‌الدین اسدآبادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of the Objection Claiming Prophet's Negligence in Appointing Imam Ali (a) as His Successor
نقد و بررسی شبهه اهمال‌کاری پیامبر در معرفی امام علی‌(ع) به عنوان جانشین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Divine Traditions and the Evolutionary Movement of Societies and History
سنت‌های الهی و حرکت تکاملی جوامع و تاریخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of the Nature and Applications of Salafi Rationality in Understanding Religious Texts
چیستی و کاربردهای عقلانیت سلَفی در فهم متون دینی و نقد آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Methodology for Discovering the System of Elements of Religion
روش‌شناسی کشف نظام عناصر دین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 71 (2022-12)


Evolution and Smart Designing; A Study of Richard Dawkins and Anthony Flew's Views on the Design Argument
فرگشت و طراحی هوشمند؛ بررسی آراء ریچارد داوکینز و آنتونی فلو در برهان نظم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Essence and Survival of the Soul from the Perspective of Process Anthropology and Baghdad Theological School
حقیقت و بقای نفس از منظر انسان‌شناسی پویشی و مدرسه کلامی بغداد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Ways to Objectify the Meaning of Life from the Point of View of Dr. Frankel and Allameh Jaafari
راهکارهای عینیت بخشی به معنای زندگی از دیدگاه دکترفرانکل و علامه جعفری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Approach of Islamic Theologians to the Nature and Movement
بررسی رویکرد متکلمان اسلامی به طبیعت و حرکت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Qur'an's Tahaddi, Challenge, Proves Its Happening Impossibility in a Mathematical calculation
کاشفیت تحدی قرآن بر امتناع وقوعی آن، بر اساس محاسبه ریاضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Science and Beauty in Divine Essence (Longitudinal Theology of Avicenna)
نسبت علم و زیبایی در ذات باری (إلاهیات طولی سینوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epistemological, Methodological and Ontological Critiques of Theists on Naturalism
نقدهای معرفت‌شناختی، روش‌شناختی و هستی‌شناختی خداباوران بر طبیعت‌گرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analytical Study of the Proof of Awareness of Knowledge of God's Existence with an Emphasis on the Views of Three Contemporary Philosophers
بررسی تحلیلی برهان آگاهی بر وجود خداوند با تاکید بر دیدگاه سه فیلسوف معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Khawjah Nasir al-Din Tusi on the Relationship between Divine Essence and Attributes
رابطه ذات و صفات الهی ازنظر خواجه‌نصیرالدین طوسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expressions on the Proof of the Possibility of the Existence of God in Western Thought; Process, Methods, distinctions and Epistemological Validity
تقریرهای برهان امکان بر وجود خداوند در اندیشه غربی ؛ روند ، شیوه‌ها، تمایزها و اعتبار معرفت‌شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 70 (2022-10)


The Problem of the Soul-Body Relationship after Death (with a Philosophico-Theological Approach)
مسئله ارتباط نفس با بدن مادی بعد از مرگ (با رویکرد فلسفی ـ کلامی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Re-Reading Mr. Kadivar's Opinion Regarding the "Punishment of the Apostate and Those Exerating the Prophet"
بازخوانی دیدگاه آقای کدیور درخصوص«مجازات مرتد و ساب النبی»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Governance as Viewed by Seyyed Qutb and Allameh Mohammad Mahdi Asefi
بررسی تطبیقی حاکمیت از دیدگاه سیدقطب و علامه محمدمهدی آصفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Imam Khomeini and Allameh Tabatabai's Views on the How of Gabriel Representation
ارزیابی تطبیقی آرای امام خمینی و علامه طباطبایی در نحوه تمثل جبرئیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of Sheikh Ahmad Ahsa'i's View against the Belief in Imam`s Objective Effect in the System of Creation
بررسی و نقد دیدگاه شیخ احمد احسائی در علت فاعلی دانستن ائمه(ع) در نظام آفرینش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Reconsideration of and a response to the Four Objections against Innocence in Moses` Accompanying Khizr
بررسی و پاسخ شبهات چهارگانه عصمت در همراهی موسی(ع) با خضر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A True Appeal and a Mentally Regarded Appeal
توسل حقیقی و اعتباری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Method of Imami Thinkers in Studying the Reasonability of the Proofs of Imamate Based on the Vilayat Verse
روش اندیشمندان امامیه در دلالت سنجی ادله امامت با تکیه بر آیه ولایت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of Two Positions of Negation and Affirmation in the Unity of Attributes and Resolving the Their Conflict in the Shiite Theological System
نقد و بررسی دو موضع نفی و اثبات در توحید صفاتی و رفع تعارض از آن‌ها در نظام کلامی شیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nasir al-Din Kashani's Original Proof of Saddiqin and Its Reflections in Imami Theology
برهان صدّیقین ابتکاریِ نصیرالدّین کاشانی و بازتاب‌های آن در کلام امامیّه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 69 (2022-7)


A Study of Lack or Existence of Movement in Immaterial Beings from the Perspective of the Holy Quran
بررسی ثبات یا حرکت در مجرَّدات از منظر آیات شریفه قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the "Method of Reasoning" in Response to Religious Questions and Doubts from the Rerspective of the Holy Quran
تبیین «روش استدلال» در پاسخ به سؤالات و شبهات دینی از منظر قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Religious Pluralism in Sassanid Era of Iran
وضعیت‌سنجی کثرت‌گرایی دینی در ایران عصر ساسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Ibn Uthaymeen's View on Divine Vision
واکاوی دیدگاه ابن‌عثیمین در رؤیت الهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Sadr al-Mutu`allihin in Explaining the Compatibility of Divine Knowledge and Human Free Will
بررسی دیدگاه صدرالمتألهین در تبیین سازگاری علم الهی و اختیار انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Place of Action in Human Salvation in Protestant and Twelver Shiites
جایگاه عمل درنجات دردومذهب پروتستان و شیعه اثنی عشری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Reflection on Wahhabi Theory on the Unity of Names and Attributes
بازتاملی در نظریۀ وهابیان در مسئله توحید اسماء و صفات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study and Evaluation of the Wahhabi Salafi Method in Dealing with Verses and Hadiths (A Case Study of Shafa`at, Istighathah and Tabarruk)
بررسی و ارزیابی روش سلفیان وهابی در مواجهه با آیات و روایات (مطالعه موردی شفاعت، استغاثه و تبرک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical Evaluation of the Explanation of the "Nature of Revelation" Based on "Religious Experience"
ارزیابی انتقادی تبیین «سرشت وحی» مبتنی بر «تجربه دینی»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Ontological Naturalism
طبیعت‌گرایی هستی‌شناختی، بررسی و نقد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 68 (2022-3)


A Critique and Survey of the View of Religion as Not Being Revealed
نقد و بررسی دیدگاه نواندیشان دینی معاصر مبتنی بر عدم نزول دین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Truth of the Human Knowledge of God from the Perspective of Fakhr Razi and Sadr al-Muta'allihin Shirazi
حقیقت معرفت الله از منظر فخررازی و صدرالمتألهین شیرازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analytical Study of Kierkegaard's Leap of Faith and Its Critique on the Basis of Islamic faith
بررسی تحلیلی نظریه جهش ایمان کی‌یرکه‌گور و نقد آن از نظر ایمان اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Sadrian Analysis of Life and Meaning; Based on the Combined Supernaturalist Approach
تحلیل صدرایی از زندگی و معنا؛ مبتنی بر رویکرد فراطبیعت‌باوری ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of Strong Rationalism
عقلانیت حداکثری در ترازوی نقد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genealogy of Non-Divine Religions from Allameh Tabatabai`S View
تبارشناسی ادیان غیرالهی از‌ دیدگاه علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study and Critique of Albania's View on the Prohibition of Mosques on the Tombs
بررسی و نقد دیدگاه آلبانی در تحریم بناء مساجد بر قبور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Formulation of the Theory of Main Components of Human Body, Based on the Idea of "Nature ", Tinat
صورت‌بندی نظریه‌ی اجزاء اصلیّه، بر اساس ایده‌ی «طینت»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fundamental Analysis of the "Truth of the Eternity in the Hell" with an Emphasis on the Views of Allameh Javadi Amoli
تحلیل مبنایی «حقیقت خلود در جهنم» با تأکید بر دیدگاه علامه جوادی آملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Methodology of Sadra's Wisdom in Analyzing Predicative Attributes in Tashbih, Similitude, and Tanzih, Incomparability, Based on the Specific Monotheism
روش شناسی حکمت صدرائی در تحلیل اوصاف خبری در تشبیه و تنزیه بر پایه توحید خاصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 67 (2021-12)


A Critical Study of Mohammad Abed Al-Jaberi's Critical Approach to Arabic-Islamic Rationality
بررسی و نقد رویکرد انتقادی محمد عابد الجابری بر عقلانیت عربی ـ اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Agent of Prophetic Revelation in the Theory of the Historicity of the Qur'an (with an Emphasis on Nasr Hamed Abu Zayd`s View)
فاعل وحی رسالی در نظریه تاریخ‌مندی قرآن (با تأکید بر آراء نصر حامد ابوزید)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Wansbrough's View on "Prophecy" in the Book of Quranic Studies
ارزیابی دیدگاه ونزبرو در باب مقوله «نبوت» در کتاب مطالعات قرآنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of Ibn Taymiyyah's Thought on the Excommunication of the Imami Shiite and Its Critique Based on Sunni Sources
واکاوی اندیشه ابن تیمیه در باب تکفیر شیعه امامیه و نقد آن بر اساس منابع اهل سنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of the Semantic, Ontological and Epistemological Relationship of Faith in Moral Conduct from the Perspective of Allameh Tabatabai
بررسی رابطه معناشناسی، وجودشناسی و معرفت‌شناسی ایمان در عمل اخلاقی از منظر علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Divine Names and Attributes from the Perspective of Hakim Mullahadi Sabzevari
اسماء وصفات الهی از دیدگاه حکیم ملّاهادی سبزواری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of the Solution of Non-Existence Attitude to the Evil Based on the View of Ayatollah Javadi Amoli
نقد و بررسی راه‌حل نیستی انگاری شرور با تکیه بر دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Analysis of the Concept of Khaza`in in the Commentaries Al-Mizan and Kashf al-Asrar
تحلیل و بررسی تطبیقی مفهوم خزائن در تفاسیر المیزان و کشف الاسرار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Pathology of Explaining Religious Propositions in the Field of Women from the Perspective of Reason
آسیب‌شناسی تبیین گزاره‌های دینی حوزه زنان از منظر عقل منطقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analytical Study of Forgetfulness and Mistakes of the infallible in Common and Social Affairs
بررسی و تحلیل فراموشی و اشتباه صاحب عصمت در امور عادی و اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 66 (2021-10)


A Descriptive-Analytic Study of Infallibility based on Theory of Gradation of Existence
بررسی تحلیلی- توصیفی ماهیت عصمت بر اساس نظریه تشکیک وجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of Hermeneutical Relativism in Cognitive, Tafahhumi, Theology Based on the Transcendent Wisdom
بررسی انتقادی نسبی گرایی هرمنوتیکی در الهیات تفهمی بر اساس حکمت متعالیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of the Ismā`il Faṣṣ of Fuṣūṣ al- ḥikam (“The Bezels of Wisdom”) of Ibn Arabī about the Lord's Satisfaction of the Vassal
تحلیل فص اسماعیلی فصوص الحکم ابن عربی درباره رضایت رب از مربوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of the Equality of Hereditary Choice, Religious Knowledge and the Reasons Derived from the Religious Texts
بررسی انتقادی برابری انتخاب ارثی، شناخت دینی و دلایل بر آمده از متون ادیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Reason, 'Aql, and Transmission, Naql, for Sheikh Mofid
نسبت عقل و نقل از منظر شیخ مفید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of Allameh Tabatabai's Theory about the Divine Attribute of speech
تحلیل و بررسی نظریه علامه طباطبائی در مورد صفت تکلم خداوند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Sadra's Philosophy in Theologico-Intellectual Discussions
کارآمدی فلسفه صدرایی در مباحث کلامی- عقلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of Master Hakimi's Approach to Ta`wīl on the Basis of Allameh Tabataba`i`s View
ارزیابی انتقادی رویکرد استاد حکیمی به تأویل براساس آراء علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Mulla Sadra and Allameh Sha'rani's on the Doctrine of Badā`
مقایسه دیدگاه ملاصدرا و علامه شعرانی درباره آموزه بداء
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interpretive Tendency of Existentialism in Allameh Jafari`s Description on Nahj al-Balaghah with an Emphasis on the Meaning of Life
گرایش تفسیری وجودگرایی در شرح نهج البلاغه علامه جعفری با تأکید بر معنای زندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 65 (2021-7)


Explaining the Role of Human Will in the Civilization-Making Actions by Emphasizing the Quranic Teachings
تبیین نقش اراده انسان در کنش تمدنی با تأکید بر آموزه‌های قرآنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alister McGrath's Encounter with Richard Dawkins' Evolutionary Atheism and Its Critical Evaluation
مواجهه‌ی آلیستر مگ‌گراث با الحاد تکاملی ریچارد داوکینز و ارزیابی انتقادی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Analysis of Philosophic0-Theological Foundations of John Stuart Mill's Theory of Freedom Based on the Opinions of Allama Jafari
تحلیل انتقادی مبانی فلسفی کلامی مسئله آزادی جان استوارت میل براساس آرای علامه جعفری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Compatibility of the Problem of Evil with the Existence of God, Given Plantinga`s View of Human Will and Allameh Mesbah Yazdi`s View of Happiness-Basedness
بررسی تطبیقی سازگاری مسئله شر با وجود خدا بر اساس دفاع مبتنی بر اختیار پلنتینگا و سعادت محوری علامه مصباح یزدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critique on the Epistemological Nature of Salafi Theology
نقدی بر ماهیت معرفتی کلام سلفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Stages of the Evolution of Faith from the Perspective of Islam in Comparison with the Fowler`s View
مراحل تحول ایمان از دیدگاه اسلام در مقایسه با دیدگاه فولر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The What of the Knowledge of the Soul and Its Role in Attaining the Status of Monotheism from the Perspective of Allameh Tabatabai
چیستی معرفت نفس و نقش آن در وصول به مقام توحید از دیدگاه علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of the Relationship between "Water, Vibration and Spirituality" in Masaru Emoto's Thought
بررسی انتقادی نسبت «آب، ارتعاش و معنویت» در اندیشه ماسارو ایموتو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Linguistic Capacity of the Qur'an to Produce the Humanities
ظرفیت زبان شناختی قرآن برای تولید علوم انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of the Evolution of Imami Hadith Schools (Based on the Theory of the Structure of Scientific Revolutions by Thomas Kuhn)
تحلیل سیر تطوّر مکاتب حدیثی امامیه (بر پایه نظریه ساختار انقلاب های علمی توماس کوهن)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 64 (2021-3)


A Critical Study of the Creational and Evolutionary Dualism Based on the Qur'an
نقد دوگانه‌انگاری خلقت و تکامل بر اساس قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Explanatory Study of the Position of Women in the Thought of Contemporary Salafi Currents
تبیین جایگاه زن در اندیشه جریان‌های سلفی معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Explanation of the Concept of Sacred and Non-Sacred in Functional and Phenomenological Studies of Religion
تبیین مفهوم مقدس و نامقدس در دین‌شناسی مکتب کارکردگرایی و پدیدارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Mu'tazilite and Shiite Views on the Effects of Two Collateral Causes on One Caused
بررسی اجتماع دو قادر بر یک مقدور از دیدگاه معتزله و امامیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Tawhid in Formulating the Late Imam Khomeini's Political Discourse
نقش توحید در صورت بندی گفتمان سیاسی امام خمینی(ره)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of "God's Childbearing" Based on Philosophical Arguments under the Verse 3 of Surah Tawhid (Based on Ibn Sina, Sadr al-Mutuallihin and Allameh Tabatabai`s Explanations)
بررسی مسئله «فرزندآوری خداوند» مبتنی بر استدلال‌های فلسفی ذیل آیه 3 سوره توحید (بر مبنای تفاسیر ابن سینا، صدرالمتالهین و علامه طباطبایی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of Semantic Relationship between "Du`aʿ" and "Desire" in Islamic Teachings and the Law of Attraction
بررسی انتقادی ارتباط معنائی «دعا» و «خواستن» در آموزه‌های اسلامی و قانون جذب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Conformity of "Ya man dalla `ala dhatihi bi dhatih" with the Siddiqin Proof; An Analytical Study
بررسی تطبیقی فراز «یا مَن دلّ علی ذاتِه بِذاته» دعای صباح با تقریرات برهان صدیقین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occurrence of Attributes as an Argument for the Existence of God in Imami Theology
برهان «حدوث صفات» بر اثبات وجود خدا در کلام امامیّه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of the Theory of Tafkik and Rational Proofs for Materiality of Human Soul (With an Emphasis on Mojtaba Qazvini)
نگره تفکیک و ادله عقلی جسمانیت نفس، بررسی و نقد (با محوریت شیخ مجتبی قزوینی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 63 (2020-12)


An Analytical Study of Allameh Jafari's View of the Literature of World Writers in Explaining Religious Problems
بررسی تحلیلی دیدگاه‌‌ علامه جعفری از ادبیات نویسندگان جهان در تبیین دین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Resolving the Conflict and Relation-Finding of the Narrations of "Those of No Calamity", Fārigh Bālān az Balā, and the Rules of Ibtila`
رفع تعارض و رابطه‌یابی روایات «فارغ‌بالان از بلا» و قواعد سنت ابتلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of the Views of Sunni Theological Commentators on the Reflection of the Group of Infallibles in the Human Divisions of the Qur'an on the Basis of Surah Al-Waqi'ah
بررسی دیدگاه مفسران کلامی اهل سنت درباره بازتاب گروه معصومان در تقسیمات انسانی قرآن با محوریت سوره واقعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Jean-Jacques Rousseau and Professor Motahhari on Social Determinism
مقایسه دیدگاه‌های ژان ژاک روسو و استاد مطهری در مورد جبر اجتماع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theories of Sociologists of Religion on the Origin of Religion with an Islamic Approach (A Paradigm Critique)
نقد پارادایمی نظریه‌های جامعه‌شناسان دینی درباره خاستگاه دین با رویکرد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Being a Servant of God, Humiliation or Honor? A Rational Explanation Relying on the Verses and Hadiths
بندگی خدا، ذلت یا عزت؟ با تبیین عقلی و استشهاد به آیات و روایات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Revelation and Dream in Verses and Hadiths
نسبت وحی و رؤیا در آیات و روایات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical explanation and analysis of authoritarian Islam
تبیین و تحلیل انتقادی اسلام اقتدارگرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of Richard Bell's Views on Revelation and Prophecy with an Emphasis on Shiite Theological Principles
نقد و بررسی نظر ریچارد بل درباره وحی و نبوت با تأکید بر مبانی کلامی شیعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of Ahmad Khalafallah's Allegorical Attitude to the Language of the Quranic Stories with an Emphasis on the Neo-Sadrians` View
تبیین و نقد ناواقع‌نمایی زبان قصص قرآنی در اندیشه احمدخلف‌الله با تکیه بر آرای نوصدرائیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 62 (2020-10)


Spiritual Health in conflict with "Justice and Disease" with an Emphasis on Hardly Curable Patients (from the Perspective of Shahid Motahhari)
سلامت معنوی در تعارض "عدالت و بیماری" با تاکید بر بیماران صعب العلاج (از منظر شهید مطهری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison Made between Faith and Reason in Nahj al-Balaghah
نسبت سنجی میان ایمان و عقل در نهج‌البلاغه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Grammar in Explaining the Argument of Tamānu` with an Emphasis on the Verse 22 of Anbiyaʿ
نقش دانش نحو در تقریر برهان تمانع با تاکید بر آیه 22 سوره مبارکه انبیاء
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Quranic Promises in the Framework of the Causal System with an Emphasis on the Solution of Some of Breaches in the Field
واکاوی وعده های قرآنی و پاسخ به چالش های آن با رویکرد به نظام اسباب در عالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study on the Proof of Ṣiddīqīn as Being Based upon the Verse 53 of Fussilat
همآهنگ پنداری برهان صدیقین با درون‌مایه آیه 53 سوره فصلت، در بو ته نقد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Embodiment of Deeds, Tajassum-i A`māl, from Sheikh Baha'i and Allameh Majlisi`s Point of View
تجسم اعمال از نگاه شیخ بهایی و علامه مجلسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Ultimateness, Khatamiyyat, and the Comprehensiveness and Establishment of a Religious Government in the View of Allameh Tabataba`i
رابطه خاتمیت با جامعیت و تأسیس حکومت دینی در نگاه علامه طباطبایی (ره)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Methodological Analysis and Assessment of the Ḥikmī-Ijtihādī Model in the Production of Islamic Humanities
تحلیل و ارزیابی روش شناختی مدل حکمی- اجتهادی در تولید علوم انسانی اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Orders and Limits of the Influence of Divine Names in the World as Viewed by Allameh Tabatabai
مراتب و حدود تأثیر اسماء الهی در عالم از منظر علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of Dawkins' Objections against Theism
بررسی انتقادی اشکالات داوکینز بر خداباوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 61 (2020-6)


The Lasting State of the Manifesto of the Second Step of Islamic Revolution Based on Innate and Theological Principles
ماندگاری بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مبتنی بر مبانی فطری و کلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Reflection of Avicenna and Khwajeh Nasir al-Din Tusi on the Detailed Knowledge of God
تأملی برنظریات ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی در علم واجب تعالی به جزئیات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Analysis of Corporeal Intellect from Ibn Taymiyyah`s View
تحلیل انتقادی «عقل جسمانی» از دیدگاه ابن تیمیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Analysis of the View of the Quran`s Comprehension with Regard to the Hereafter Based on the Book al-Quran wa al-Tashri`
تحلیل انتقادی دیدگاه جامعیت قرآن نسبت به مسائل اخروی با محوریت کتاب «القران و التشریع»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Imamate and Strengthening the Cognitive Components of "Social Capital"
امامت و تقویت مولفه های شناختی «سرمایه اجتماعی»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Mulla Sadra`s Quranic Documentations on the Divine Orders of Mind
بررسی استنادات قرآنی ملاصدرا در مراتب علم خداوند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Sheikh Tusi and Ghazzali`s Views on the Place of Reason in Knowledge of God in the Realm of Human Expectation of Religion
بررسی تطبیقی دیدگاه شیخ طوسی و غزالی در مورد جایگاه عقل در معرفت به خدا در گستره انتظار بشر از دین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Assessment of the Hadith: "Assa`du sa`dun fi batni ummihi wa shshaqiu shaqiun fi batni ummihi" and Its Connection with Determinism
ارزیابی حدیث «السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطن امه» و بررسی پیوند آن با اندیشۀ جبرگرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Reflection of the Theological Foundations of Shiite Political Thought with ane Emphasis on Shaykh Mofid and Shaykh Mortaza Alamolhoda
تأمّلی بر بنیادهای کلامی اندیشه‌ی سیاسی شیعه با تاکید بر آراء شیخ مفید و سید مرتضی علم‌الهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of Rationalism and Its Proofs from Contemporary Intellectuals` View
نقد و بررسی اصالت عقل و ادله آن از دیدگاه روشنفکران معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 60 (2020-3)


The Capacity of Fundamental Methodology for Muslim Theologians` Critical Rereading against Darwinism
ظرفیت‌ روش‌شناسی بنیادین در بازخوانی انتقادی روش‌شناسی‌ متکلمان مسلمان در پاسخ به مسئله تحول انواع داروین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of the View of Contemporary Opponents of Clear Text-Based Imamate with an Emphasis on Imam Ali`s Imamate
بررسی و ارزیابی دیدگاه منتقدان معاصر در نفی امامت منصوص با تاکید بر امامت امام علی(ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human Destiny as Something Undetermined in Traditional Sources
عدم قطعیتِ سرنوشت انسان در منابعِ نقلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Quality of Rijat from Shah Abadi`s View
کیفیت رجعت از دیدگاه آیت الله شاه آبادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Ocurrences of Divine Attributes in Oblique Remarks of Sahifeh Sajjadiyeh (with an Approach to Deepening Religious Knowledge)
تجلی صفات خداوند در کنایات صحیفه سجادیه ( با رویکرد تعمیق معرفت دینی )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Historical Changes of the Phrase Religious Necessary in Imamiyeh Fiqh
بررسی تحوّلات تاریخی «ضروریّ» مذهب در فقه امامیّه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of Amritsari and Chakaralvi`s Opinions for the Quranic Sufficiency against Tradition
نقد آرای امریتساری و چکرالوی در قرآن‌بسندگی و سنت‌گریزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Explanation of the Problem of Prayer as Viewed by Fakhr Razi with Regard to His Most Notable Anthropological Foundations
تبیین مساله دعا از نظر فخر رازی با توجه به اهم مبانی انسان شناسی او
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Method of Theological Hermeneutic of the Quranic Allegoricals, Mutashabihat, with Giving Inspiration Based on the Concept of Those Firmly Grounded in Knowledge, Rasikhuni fi `l Ilm
درآمدی بر روش تأویل کلامی متشابهات قرآن با الهام از مفهوم‌شناسی راسخان در علم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation between the Concept of Creature and Grace in Religious Teachings with an Emphasis on the Transcendent Wisdom
واکاوی نسبت مفهوم مخلوق و فیض در آموزه های دینی با محوریت حکمت متعالیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 59 (2019-12)


Inni Proof in Imam Sadeq`s Public Debate with the Egyptian Atheist as Viewed by Ayatollah Javadi Amoli
برهان انّی در مناظره امام صادق (ع) با زندیق مصری از نگاه آیت ا... جوادی آملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Reincarnation from the View of Sheikh Eshraq and Mulla Sadra with a Critical Approach to That of Former
بررسی تطبیقی تناسخ از دیدگاه شیخ اشراق و ملاصدرا با رویکرد انتقادی به دیدگاه شیخ اشراق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study and Survey of Dr. Shariati's Viewpoint on Social Monotheism
بررسی و تحلیل انتقادی دیدگاه دکتر شریعتی در باب توحید اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Typology of the "Question and Answer Method" and its Application to Answering Belief Issues from the Quran's Perspective
گونه شناسی «روش پرسش و پاسخ» وکاربست آن درپاسخ به مسائل اعتقادی ازدیدگاه قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Human Indigenous Knowledge with Other Perceptions in Sadr al-Mutuallihn's Epistemological System
نسبت‌سنجی معرفت فطری با سایر ادراکات در نظام معرفت‌شناسی صدرالمتألهین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling and Analyzing Human and Revelation Communications from the Telecommunications Engineering Perspective
مدل سازی و تحلیل ارتباطات انسانی و وحیانی از منظر مهندسی مخابرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Causes of the Rise and Expansion of Sects by the Dynamic System Approach
بررسی علل رویش و گسترش فرقه‌ها با رویکرد سیستم پویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theological Ability to Act and Its Function in the Theory of “an Affair Between the Two Ones,” Amri Baina `l-Amrain with a Critical Approach to the Ash'arite and Mu'tazilite`s View
استطاعت کلامی و کارکرد آن در نظریه امر بین الامرین با رویکرد انتقادی به دیدگاه اشاعره و معتزله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Posthumous Human Recreation from John Hick's View Based on Almizan's Interpretation
بررسی بازآفرینی انسان پس از مرگ از دیدگاه جان هیک بر اساس تفسیر المیزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Steven Hawking and Richard Dawkins' Fundamentally Definitional Deficiencies in Philosophical Theology
کاستی‌های مبادی تصوری استیون هاوکینگ و ریچارد داوکینز در حوزه‌ی الهیات فلسفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 58 (2019-10)


A Particular Strategy for the Imamate and its Truthness
راهبردی ویژه در بررسی مسئله امامت و اثبات آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Rule Wajib ul-Wujud Wajibun min Jami`i l-Jihat as a Proof for the Divine Essence and Attributes to Be One and the Same Thing
بررسی ادله قاعده «واجب الوجود بالذات واجب من جمیع الجهات» و دلالت آنها بر عینیت ذات و صفات الهی در حکمت متعالیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of The Darwinian Evolution Theory with an Emphasis on Ayatollah Javadi`s Opinions
بررسی انتقادی فرضیه تکامل داروین با تأکید برآراء آیت الله جوادی آملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of the Reduction-Based Approach of the Well-Known Theory of Rej`at
تحلیلی انتقادی به رویکرد تقلیل گرایانه نظریه معروف و معهود رجعت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Wittgenstein`s Theory of Form of Life and the Theory of Particular Common Sense in Fiqh
بررسی تطبیقی تئوری صورت حیات ویتگنشتاین و عرف خاص فقاهتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

a Quranic View (with an Emphasis on the Historical Theology Approach)
جهان تاریخی، وسعت و روابط حاکم برآن ازمنظر قرآن کریم (با تاکید بر رویکرد کلام تاریخی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of the Method of Anthropology with the Approach of the Extension of Aplied Theology
تحلیل روش شناسی انسان پژوهی با رویکرد گسترش کلام کاربردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Distinction between the Twelve Imam`s Manner of life and Religion-Based Teachings and Sufis` Licentious Speculations
تمایز سیره و آموزه‌های شریعت‌گرای ائمه اثنی‌عشر(ع) با گمانه‌های صوفیانِ اباحی‌گر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Restudy of the Post-Humanist State of Prophets
بازخوانی چیستی فرابشری بودن انبیاء
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Secular Reading of Religion; a Critical Analysis of al-Ashmawi Religious Approach
قرائتی عرفی از دین؛ تحلیل و نقد رهیافت دین‌شناختیِ العشماوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 57 (2019-7)


Comparative Investigation of Knowledge Structure in Positivism and Sadra’s Philosophy
بررسی تطبیقی ساختار معرفت در مکتب پوزیتیویسم و فلسفه صدرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of Ibn Taimiyyah`s View of Resorting to the Spirits of the Lord`s Particular Friends
نقد و بررسی دیدگاه ابن‌تیمیه در موضوع توسل به ارواح اولیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Sadrian Analysis of the How of Salvation as Being Based upon Human Innate Nature
تحلیل کیفیت ابتناء نجات بر فطرت از نگاه ملاصدرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wahhabism and Salafist Paradoxes in the Age of Modernism
وهابیت و پارادوکس سلفی‌گری در عصر نوگرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation of Monotheism in Sovereignty with Human Guardianship
رابطه توحید در حاکمیت، با ولایت بشری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dream-Like Revelation: a Survey of the View Taking Revelation as Dream
وحی رؤیایی: بررسی نظریه رؤیاانگارانه وحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of the Allegorical Verses in the Holy Quran and Its Semantical Objections as Viewed by Ibn Taimiyyah
بررسی متشابهات در قرآن و شبهات معناشناختی آن از منظر ابن‌تیمیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Avicenna`s Philosophical Divinity: Affected by Farabi and Affecting the Philosophy of Henry of Ghent
الهیات فلسفی ابن‌سینا: تأثر از فارابی و تاثیر در فلسفه هنری گنتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of William Muir`s View on the Revelation to the Prophet of Islam
مطالعه انتقادی دیدگاه ویلیام مویر در مورد وحی به پیامبر اسلام(ص)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of Fakhr Razi`s Theory of Khalq ul-Imani w al-Kufr and Its Effect in His Understanding of the Holy Quran
نقد و بررسی نظریه «خلق الایمان و الکفر» فخررازی و تأثیر آن در فهم او از قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Challenge of Theological Explanations of Allah`s Oneness in Actions and Human Optional Action
چالش تبیین‌های کلامی در مشکله توحید افعالی خداوند و فعل اختیاری انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 56 (2019-3)


A Case Study of Shiite Beliefs in Fakhr Razi Theology
مصداق شناسی باورهای شیعی در الهیات فخررازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قبض و بسطِ برهان حرکت در اندیشه‌ی اسلامی
قبض و بسطِ برهان حرکت در اندیشه‌ی اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Realty of Human Will and Its Functions as Viewed by Fakhr Razi and Mulla Sadra
حقیقت اراده انسان و تعلق آن به افعالش از منظر فخررازی و ملاصدرا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Relation between the Aspects of Religion and National Identity in the Political Philosophy of Sheikh Esma`il Mahallati
نسبت سنجی ابعاد دین و هویت ملی در فلسفه سیاسی شیخ اسماعیل محلاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mircea Eliade and Theological Critique of the Modern Man`s Character
الیاده و نقد کلامی شخصیت انسان مدرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analytical Study of the Approach of Ibn Taimiyyah`s Shool of Thought on Divine Indicative Qualities
تحلیلی بر رویکرد شناسی مکتب سلفی ابن‌تیمیه درباره صفات خبری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Islamic Theoric Principles and the Model of the Strategies for Organizational Learning in an Islamic Organ
مبانی نظری اسلام و ترسیم الگوی راهبردهای یادگیری سازمانی در تشکیلات اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of Sheikh Ahmad Ehsaie`s View of the Existence World of the PresentImam
بررسی و نقد اندیشه شیخ احمد احسایی در ارتباط با عالم وجودی حیات امام عصر(عج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epistemological Foundations for the Theological Narrative Proofs to be Authentic
مبانی معرفت شناختی حجیت ادله نقلی در اعتقادات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Link of the Exegetic Problem of "Duty to the Extent of Ability" and the Theological Problem of "Free Will and Determinism"
پیوند مسأله تفسیری تکلیف در حد وسع و مسأله کلامی جبر و اختیار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 55 (2019-1)


Avicinian Classification of Human Souls in the Hereafter and Its Consequences
لوازم و آثار بحث طبقه‌بندی نفوس انسان‌ها در آخرت از نگاه ابن‌سینا فرعیات و اصول معادپژوهی ابن سینا بنابر آرای او در بحث طبقه بندی نفوس انسان‌ها در آخرت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Fundamentality of Society with the Linguistic, Epistemological and Ontological Approaches with an Emphasis on Allameh Tabatabai`s View
بررسی پروندۀ اصالت جامعه با سه رویکرد زبان‌شاختی، معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Fakhr Razi on the How of Relating One`s Actions to Him/Her and to God
تحلیل فخر رازی در مورد کیفیت انتساب افعال ارادی انسان به خودش و خداوند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analytical Study of Mulla Sadra`s on `Arsh and Kursi with Regard to the Transcendent Philosophcal Principles
بررسی تحلیلی دیدگاه ملاصدرا درباره عرش و کرسی با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Islamic culture as an Agent for the Production of Islamic Humanities in Anthropological View of the Lady Amin Esfahani
فرهنگ اسلامی، پیشران تولید علوم انسانی اسلامی در اندیشه‌های انسان‌شناختی بانو امین اصفهانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Public Consensus or Natural Disposition: Two Faces of One Proof
اجماع عام یا فطرت: دو چهره از یک استدلال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Standard for Employing the Nature and Changing the Nature in Islamic Technology
ملاک تمایز تسخیر و تغییر طبیعت در فناوری اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Bases for Theorizing on the Realm of Religion
مبانی نظریه‌پردازی در تعیین قلمرو دین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Changes of " the Proof of Huduth and Qidam" in the Preceding Imami and Ash`arite Theology
مقایسۀ تحوّلات «برهان حدوث و قدم» در کلام متقدّم امامیه و اشاعره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Hospers on Darwin`s Evolutionism against the Argument from Design (A Critical Study)
بررسی انتقادی دیدگاه هاسپرز مبنی بر بدیل‌انگاری تئوری فرگشتی داروین نسبت به برهان نظم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 54 (2018-10)


A Critical Study of Mohammad Baqer Behbudi on the Proofs of Corporeality of the Bodies in Resurrection Based on Allamah Tabatabai`s View
دیدگاه محمدباقر بهبودی بر ادّله جسمانیتِ مادّی اَبدان در رستاخیز و نقد آن از منظر علامه طباطبائی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Allameh Tabatabai's Approach and the Theistic Existentialist Philosophers on Human Dignity
بررسی رویکرد علامه طباطبایی و فلاسفه اگزیستانس خداباور درمنزلت و کرامت انسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Suhrawardi and Swinburne on the Problem of Evil
بررسی تطبیقی مسئله شر از دیدگاه سهروردی و سوئین‌برن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of Intercultural Philosophy as an Interreligious Approach as Viewed by Adhar Mall
بررسی و نقد فلسفه میان فرهنگی به‌مثابه رویکرد بینادینی در نگاه ادهر مال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Merleau-Ponti and Motahhari, the Martyr, on Conditioned Freedom
بررسی تطبیقی دیدگاه مرلوپونتی و شهید مطهری در خصوص آزادی مشروط
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Whatness, Validity and Usage of Religious Theory in the Science of History
چیستی، اعتبارو کاربست نظریه دینی درعلم تاریخ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Semantic Method of the Predicative Attributes in Ibn Khozaimeh`s Al-Tawhid, Proofs, Analyses and Their Criticism
بررسی روش معناشناسی صفات خبری در کتاب التوحید ابن خزیمه، استدلال‌ها، تحلیل‌ها و نقد آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Reflection on Death and How It Gives Meaning to Life as Viewed in Sadra's Philosophy and Atheistic Existentialism
تأملی بر مرگ و معنابخشی آن به زندگی در حکمت صدرایی و اگزیستانسیالیسم الحادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of Jean Paul Sartre on Human Free Will
بررسی و نقد چیستی اختیار انسان از دیدگاه ژان‌پل‌سارتر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

An Explanation and Analysis of the How of Attributing Qualities of Action to Divine Essence as Viewewd by Mulla Sadra
تبیین و تحلیل ربط صفات فعل با ذات خداوند از دیدگاه ملاصدرا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 53 (2018-7)


Prophetic Revelation with an Emphsis on Mulla Sadra`s Ontological Attitude toward the Intuitive Knowledge (a Reconsideration)
بازخوانی مسئله وحی با تأکید بر رهیافت هستی‌شناسانه ملاصدرا به علم حضوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Traditional Explanation for the Requisites of Purgatory Life on the Basis of Sunni Resources
بررسی ادله نقلی ثبوت لوازم حیات برزخی در منابع اهلِ‌سنت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Rules of Basit al-Haqiqah and Sirf al-shy` for the Orders of Monotheism
مقایسه دو قاعده «بسیط‌الحقیقه» و «صرف‌الشیء» در اثبات مراتب توحید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Sheikhiyyah of Kerman`s View on Causability of the Pure Imams in the World of Creation
بررسی دیدگاه شیخیه کرمان در باب علیت ائمه^ برای عالم خلقت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Purposes of Theology as Viewed by Imamiyyah Theologians with an Emphasis on Fayyaz Lahiji`s View
واکاوی اهداف دانش کلام از منظر متکلمان امامیه، با تأکید بر دیدگاه فیاض لاهیجی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

An Explanation of Unity of Qualities in the First Sermon of Nahj al-Balaghah
بازپژوهی تفسیر توحید صفاتی در خطبه اول نهج‌البلاغه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Mohammad Abed Aljaberi`s Theological Approach in Criticizing Shiite Legacy
رویکرد کلامی محمد عابد الجابری در نقد تراث شیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analytical study of Seyyed Mortaza`s View of Basing the Prophets` Infallibility on their Miracles
ارزیابی دیدگاه سیدمرتضی در استناد به اعجاز انبیا برای اثبات عصمت ایشان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytic Comparison of Mulla Hadi Sabzevari and Allameh Tabtabai`s Views on God`s Knowledge of Details
مقایسه تحلیلی دیدگاه ملاهادی سبزواری و علامه طباطبایی در علم الهی به جزئیات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 52 (2018-4)


Mohaqqiq Tusi and Allamah Helli`s Theory of Corporeal Resurrection and Human Cloning (Comparatively Studied)
مقایسه تطبیقی نظریه محقق طوسی و علامۀ حلّی در معاد جسمانی با نظریه شبیه‌سازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Grounds of Ibn Taymiyyah`s Theological Thought in the Field of Social Theology
زمینه‌های شکل‌گیری اندیشه کلامی ابن‌تیمیه در حوزه کلام اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Part of Abu Es`haq Nobakhti in Appearance of Shi`ite Philosophical Theology (with an Emphasis on al-Yaqut fi ilmi al-Kalam)
نقش ابواسحاق ابراهیم نوبختی در پیدایش «کلام فلسفی» شیعه (با تأکید بر کتاب الیاقوت فی علم الکلام)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Cantwell Smith`s Methodology in Religious Studies with an Islamic Approach
بررسی روش‌شناسی مطالعات دینی کنت‌ول اسمیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analytical Study of Scientism in the Thought of Religious Enlightenment: (a Case Study of a cntemporay Iranian)
تحلیل و بررسی علم‌گرایی در اندیشه روشنفکری دینی: مطالعه موردی یکی از روشنفکران ایران معاصر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of the Dream-Based View Considering in Quranic Interpretation and Revelation
بررسی انتقادی دیدگاه رؤیاانگارانه در تفسیر قرآن و وحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Ayatollah Javadi Amoli on Leaving Tashri` to the Prophet and Imams
بررسی تفویض تشریع به پیامبر و ائمه از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Shahid Sadr on The Method of Islamic Theorizing in Humanities
روش نظریه‌پردازی اسلامی در علوم انسانی از منظر شهیدصدر (تبیین و نقد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 51 (2018-1)


A Survey of the Principles of Salafism in the semanticsof Narrated Attributes, with an Emphasis on Ibn Taymiyyah`s Thought
بررسی مبانی فکری سلفیه در معناشناسی صفات خبری با تأکید بر آرای ابن‌تیمیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Sources and Theoretical Foundations of Beda and Its Accordance with Divine Knowledge and Predestination in Shiism
منابع و مبانی نظری بداء و عدم مغایرت آن با علم و قضا و قدر الهی در مکتب تشیع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative and Critical Study of Allamah Tabatabaei and Alvin Plantinga's Perspectives in Proving the Existence of God
بررسی تطبیقی ـ انتقادی دیدگاه های علامه طباطبایی و آلوین پلنتینگا درباره اثبات وجود خدا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Mulla Sadra's Ontological Explanation of Revelation
بررسی جایگاه نگاه هستی‌شناسانه ملاصدرا در تبیین کیفیت نزول وحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Problem of Hazrat Zahra`s Divine Trial Before Her Being Created
معمّای آزمون حضرت زهرا÷ قبل از آفرینش ایشان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of Nasr Hamed Abu Zeyd`s View of Historicity of the Quran with an Emphasis on Verbality of Divine Revelation
ارزیابی دیدگاه ابوزید درباره تاریخ‌مندی قرآن با تأکید بر گفتاری بودن وحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ولایت از «مفهوم‌شناسی» تا «مصداق‌یابی»
ولایت از «مفهوم‌شناسی» تا «مصداق‌یابی»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of the Part of Religiousness in Meaningfulness of Life (a Case Study: Bushehr Islamic Azad University)
بررسی جایگاه دینداری در معناداری زندگی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Viewing Revelation As Dream; from Effectiveness of the Quranic Statement to Denial of the Quranic Interpretation
رؤیاانگاری وحی؛ از کارآمدی تعبیر قرآن تا انکار تفسیر قرآن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Position of Imam's "Nas" in the Thought of the Eclectic Shiites
نقد و بررسی جایگاه «نص» امام در اندیشه شیعیان التقاطی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 50 (2017-10)


A Critical Study of the Components of Faith As Viewed by Wittgenstein
ارزیابی مؤلفه‌های ایمان از نگاه ویتگنشتاین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study on the Claim of Islamic Teaching of Hereafter As Being Indirectly Affected by Zoroastrianism
ارزیابی ادعای تأثیرپذیری غیرمستقیم اسلام از آیین زرتشت در آموزه معاد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Schellenberg's Approach in Divine Love to Creatures; Analytically and Critically Studied
تحلیل و نقد رهیافت شلینبرگ در رابطه با عشق خدا به مخلوقات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on the Ontology and Justification of Evils in the Philosophical Theology of Judaism and Islam (with an Emphasis on Ibn Maimonides` Views and Shahid Motahari`s Critical Points)
بررسی تطبیقی هستی‌شناسی و توجیه شرور در الهیات فلسفی یهود و اسلام (با تکیه بر آرای ابن‌میمون و نظریات انتقادی شهید مطهری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the View on the Similarity of the Verses 22 of Anbia` and 42 of Asra` in Denoting Tamanu` Argument, Argument from Hypothetical Mutual Hindrance
سنجش یکسان‌انگاری دلالت آیه 22 انبیاء و 42 اسراء بر برهان تمانع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Fidelity to Shari'a as Rationalism in Spiritual Life a Critique of Harmonizing Rationalism and Spirituality
پایبندی به شریعت به‌مثابه اصالت عقل در «زیست معنوی» نقدی دیگر بر «جمع عقلانیت و معنویت»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Role of Sharia in Religious Spirituality from Mulla Sadra's Perspective
بررسی نقش شریعت در معنویت دینی از منظر ملاصدرا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative Analysis of Theories in the Process of Realizing Social Maturity in the Age of Advent Seyyed
تحلیل کیفی نظریه‌ها در فرایند تحقق بلوغ اجتماعی در عصر ظهور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Reconstructing Ibn Sina's Theory on the Meaning of Life
بازسازی نظریه ابن‌سینا درباره معنای زندگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 49 (2017-7)


An Critical Study of the Theory of Rationality and Spirituality with Regard to the Component of Taabbud
تحلیل انتقادی مؤلفه تعبد در نظریه عقلانیت و معنویت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Part of Epistemological Agents (Sense, Reason, Heart) in Religious Epistemology
نقش ابزارهای معرفتی (حس، عقل، قلب) در معرفت دینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Khawjah Nasir Tusi`s Exposition of the Quranic Verses of the Hereafter Based on His Treatise Aghaz va Anjam
بررسی تأویلات خواجه نصیر طوسی از آیات معاد در رساله آغاز و انجام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

An Ontological and Epistemological Study of Allamah Tabatabaie`s Seddiqin Demonestration
بررسی هستی‌شناسانه و شناخت‌شناسانه برهان صدیقین علامه طباطبایی (خوانش، تحلیل و نقد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Professor Motahhari on the Effect of Human Sin on Epistemology
تاثیر گناه بر معرفت از دیدگاه استاد مطهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analytical Study of the Relation between Reason and Narration Based upon Allamah Tabataba`i`s View
تحلیل نسبت عقل و نقل از منظر علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Mulla Sadra on the Place of Death in Human Soul`s Perfection
جایگاه مرگ در روند حرکت استکمالی نفس از نظر ملاصدرا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analytical Study of Subjectivism and Its Consequences in Modern Development
بررسی تحلیلی سوبژکتیویسم و پیامدهای آن در توسعه مدرن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on Bada` between Mulla Sadra and Fakhr Razi
بررسی تطبیقی بداء از دیدگاه ملاصدرا و فخر رازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 48 (2017-4)


Ibn Qobbah Razi and Minimum Imamate; a Reflection of Modarresi Tabatabaei`s View on Ibn Qobbah
ابن‌قبه رازی و امامت حداقلی؛ تأملی در دیدگاه مدرسی طباطبایی درباره ابن‌قبه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Middle Way in Molla Sadra Shirazi and mirza Mahdi Esfahani`s Methodological Disputation
راه میانه در جدال روش‌شناختی ملاصدرای شیرازی و میرزا مهدی اصفهانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Ascending Purgatory in Sheikh Eshraq`s Ontology
تحلیلی از عالم برزخ صعودی در وجود شناسی شیخ اشراق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Ekhwan ul-Safa`s View on the Relation of Reason and Religion and Sajestani`s Critical View on It
دیدگاه إخوان الصفاء درباره نسبت عقل و دین و ارزیابی دیدگاه انتقادی سجستانی نسبت به آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Sadr ul-Mota`allehin on Semantics of Divine Qualties
معناشناسی اوصاف الهی از منظر صدرالمتألهین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Efficiency of the Principles of Transcendent Theosophy in Explaining Predicate Qualities of the Hereafter
بررسی میزان کارآمدی مبانی حکمت متعالیه در تبیین صفات خبری مربوط به مبدأ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Methodology for Solving the Problem of Human Expectation of Religion
روش‌شناسی حل مسئله انتظار بشر از دین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Principles and Methodology of the Commentary of Almonar for Studying Extraordinary Events
مبانی و روش تفسیر المنار در بررسی امور خارق‌العاده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Allamah Tabatabaei`s Attitute of the What of Purity
رهیافت علامه طباطبایی از حقیقت و چیستی«عصمت»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Existential Monotheism and Unity of Existence (the Theory)
توحید وجودی و نظریه وحدت وجود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 47 (2017-1)


A Critical Study on the View of Those Refuting Religious Science with Regard to the Norm for Distinguishing Religious Science from Nonreligious Science
بررسی نقادانه دیدگاه مخالفان در ملاک تمایز علم دینی از علم غیر دینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Whatness and Semantic Interrelation of “Culture” and “Religion” in “Religious Culture”
چیستی و ترابط معنایی «فرهنگ» و «دین» در «فرهنگ دینی»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Sunni Critical Study of Vahhabi`s View on Resort, Tavassol, on the Basis of the Tradition of Estesqa
نقد دیدگاه وهابیت پیرامون مسئله توسل از سوی اهل سنت بر پایه حدیث استسقاء
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Semantics of Torah and Gospel in Quranic Cases of Usage
مفهوم‌شناسی «تورات» و «انجیل» در کاربردهای قرآنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Ibn Arabi on the Relation of Reasonably Knowledge and God-Based Knowledge on God
نسبت شناخت عقلی خدا و شناخت خدا به خدا در دیدگاه ابن‌عربی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Avicenna and Ellis Comparatively Studied on Human Fear of Death
اضطراب مرگ از دیدگاه ابن سینا و الیس: رهیافتی مقایسه ای-التقاطی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of relationship between clay and freedom based on Allamah Tabatabaee and Imam Khomeini's attitudes
« بررسی نسبت طینت و اختیار با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی(ره)»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Origin and Realm of Political Sovereignty of Shiite Imamate
بررسی منشأ و گستره اقتدار سیاسی امامت شیعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Theoretical Contraction and Expansion of Religion (the Theory of) Critically Reconsidered
بازخوانی نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت و نقد آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 46 (2016-10)


A Survey of Farmers` Beliefs on Relation between Quantity of Production and Descending Natural Calamities in Agricultural Affairs (A Case Study: Four Villages of Kordkuy in the Province of Golestan)
بررسی عقاید زارعان در مورد رابطه باورها با میزان تولید و نزول بلایای طبیعی در امر کشاورزی (مطالعه موردی: چهار روستای شهرستان کردکوی در استان گلستان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Consideration of Spirituality in the Theory of Reasonability and Spirituality with a View to Heavenly Spirituality
تأملی بر تبیین مفهومی معنویت در نظریه عقلانیت و معنویت با نگاهی به معنویت قدسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Allamah Tabataba'i on the How of Agreement between Unchangable Religion and Human Changeable Needs
بررسی همخوانی دین ثابت و نیازهای متغیر بشری در نگاه علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Typology of Imamate Conception in Imamiyyah Scholars` Thought
گونه‌شناسی «تعریف امامت» در دیدگاه اندیشمندان امامیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

An Explanation of Fitrah Proof for the Existenc of God (with an Emphasis on Ayatollah Shahabadi`s Opinions)
تبیین تقریرهای برهان فطرت (تضایف) بر اثبات وجود خدا (با تأکید بر آرای آیت‌الله شاه‌آبادی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Necessity for and Consequences of Negating Ta`til and Tashbih from God`s Essence on the Basis of the Quran and Traditions
لزوم و لازمه‌های نفی تعطیل و تشبیه از ذات خدا برپایه قرآن و روایات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of D. Z. Phillips` View on Prayer
بررسی و نقد مفهوم دعا از نظر دی. زد. فیلیپس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Salafi`s Negative Approaches in Correcting the School of Proving Divine Qualities
واکاوی راهبردهای سلبی سلفیه در تصحیح مکتب اثبات صفات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Quranic Study on Angles` Manner of Affecting Human Affairs (With an Emphasis on Allamah Tabataba`i`s View)
چگونگی نقش‌آفرینی ملائکه در تدبیر امور انسان از منظر قرآن کریم (با تأکید بر آرای تفسیری علامه طباطبایی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 45 (2016-7)


Avicennian Epistemological Principles and Their Application in Proving God
مبانی معرفت‌شناختی سینوی و کاربرد آن در اثبات خدا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Intellectual Foundations of Ibn Taymiyyah in Proving and Explaining Islamic Beliefs
بررسی مبانی فکری ابن‌تیمیه در اثبات و تبیین اعتقادات اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Descartes’ Analysis, Criticism, and Inference from God
تحلیل و نقد برداشت دکارت از خدا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Whatness and the Whyness of Interpretation of Religious Texts from Ghazali’s Perspective
چیستی و چرایی تأویل نصوص دینی از منظر غزالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The place of God and Human in Islamic Doctrine of Salvation, with an Emphasis on Shiite Perspective
جایگاه خدا و انسان در آموزه نجات اسلامی (با تأکید بر دیدگاه شیعه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Existence and Nature of “the Perception of the Transcendence” in Religious Experience
تبیین و بررسی هستی و چیستی «ادراک امر متعالی» در تجربه دینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of an Orientalist Approach to the Concept of “Ahl ul-Bayt”: A Critique of the Paper “Ahl ul-Bayt” in Leidan Encyclopedia of the Quran
بازخوانی انتقادی رویکرد استشراقی به مفهوم‌شناسی «اهل‌بیت» (نقد مقاله «اهل‌بیت» در دائرهالمعارف قرآن لایدن)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Gender and Soul in Principles of Transcendental Philosophy with an Emphasis on Ayatollah Javadi Amoli’s View
جنسیت و روح در مبانی حکمت متعالیه با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Humanistic Identity of a Divine Messenger in Imamiyeh Theologians’ Thought
هویت بشری نبی در اندیشه متکلمان امامیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 44 (2016-4)


Analyzing Noldeke’s Viewpoint about Prophecy and Revelation
بررسی دیدگاه نولدکه درباره نبوت و وحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Status and Function of Reason in Understanding the Religious Texts from Ibn Taymiyyeh and Allameh Tabatabei’s Viewpoints
سنجش منزلت و کارایی عقل در فهم متون دینی از نظر ابن‌تیمیه و علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Meaning and Rationality Raj`at from Allameh Tabatabaei and Imam Khomeini’s Viewpoints Based on Monotheistic Ontology and Anthropology
معنا و عقلانیت «رجعت» در دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی مبتنی بر هستی‌شناسی و انسان‌شناسی توحیدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining Embodiment of Actions Based on the Order of General Realms of Existence (Matter, Imagination, Intellect)
تبیین تجسم اعمال براساس ترتب عوالم کلی وجود (ماده، مثال، عقل)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Priority of God-Awareness to Self-Consciousness in Self-knowledge from Allameh Tabatabaei’s Viewpoint
تقدم خداآگاهی بر خودآگاهی در معرفت نفس از منظر علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Philosophical Reality of “the Straight Path” and Its “Unity” in Mulla Sadra’s Viewpoint
حقیقت فلسفی «صراط» و اثبات «واحدیت» آن از منظر صدرالمتألهین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Goodness or Badness of Human Nature Based on Transcendent Philosophy.
ارزیابی خوب یا بد بودن سرشت و شاکله انسان براساس حکمت متعالیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing and Explaining “the Theory of Moderate Rationality and its Criteria in Religious Beliefs” from Western Scholars’ Perspective
بررسی و تبیین «نظریه عقلانیت اعتدال‌گرا و معیارهای آن در حوزه باورهای دینی» از منظر اندیشمندان غربی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Traditional Arguments of “Permission on Worshipping in Shrines” in the Reliable Sunnis’ Resources
ادله نقلی «جواز عبادت در مقابر» در منابع معتبر اهل سنت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Analysis of Self-Alienation from Molavi and Mulla Sadra’s Viewpoints
بررسی تطبیقی «ازخودبیگانگی» از دیدگاه مولوی و ملاصدرا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 43 (2016-1)


Philosophical Study on Two Contemporary Muslim Scholar`s Views on Modern Science in Islam with Regard to Functionalism and Symbolism
کاوشی نظری در مبانی و دلایل دو اندیشمند مسلمان معاصر به علم مدرن در اسلام با توجه به نگرش کارکردگرایانه و نمادگرایانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analytical Consideration of the Quranic Plural State of Meaning, and Plurality of Readings with Regad to Religious Pluralism
بررسی رابطۀ تعدد معنایی قرآن و تعدد قرائت‌ها با پلورالیسم دینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation of Religion and Ideology, Ideologic Religion, Religious Ideology
نسبت دین و ایدئولوژی؛ دین ایدئولوژیک، ایدئولوژی دینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Excusableness or Merit of Reward for Unable Followers of Other Rligions with Regard to the Seal of Prophecy
معذوریت یا استحقاق پاداش برای پیروان قاصر ادیان دیگر با توجه به خاتمیت نبوت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Theological Conclusions of Human Soul`s Substantial Departure
پیامدهای کلامی حرکت جوهری نفس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Reflection on Stability of the Reason of Miracle in Christian Theology with a View to Its Usage in Islamic Tradition
تأملی در باب کارآمدی برهان معجزه در الهیات مسیحی با نگاهی به کاربرد آن در سنت اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ویژگی‌ها و شرایط پیامبر از دیدگاه ابن‌سینا و قاضی عضد ایجی
ویژگی‌ها و شرایط پیامبر از دیدگاه ابن‌سینا و قاضی عضد ایجی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Allamah Tabatabiea on Validity of Khabar-e Vahed in Exegesis and Articles of Faith
اعتبار خبر واحد در تفسیر و اعتقادات از منظر علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Methodological Reflection on Epistemological Mode of the Phenomenology of Religion
تأملی روش‌شناختی در تعیّن معرفتی پدیدارشناسی دین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival of Human`s Soul in Avicenna and Fakhr-e Razi`s Views
بقای نفس انسان در دیدگاه ابن‌سینا و فخر رازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 42 (2015-10)


A Critique of the Pessimist Philosophy of Sheikh of Maarr
نقد و بررسی فلسفه بدبینی شیخ معرّه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Mohaqqeq Davani and the Divine Knowledge
محقق دوانی و مسئله علم الهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical Confirmation of God’s Knowledge Destiny and Lack of its Conflict with Free Will
اثبات فیزیکی علم خدا به سرنوشت و عدم تعارض آن با اختیار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Fatalism or Free Will: A Sociological Approach to an Old Conflict
جبر یا اختیار: رویکردی جامعه‌شناسانه به نزاعی کهن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critique on Ibn Teyimiyyeh’s Viewpoints for God`s Visibility in Accordance with Imam Ali’s Words in Sunnis’ First Order Texts
نقد آرای‌ ابن‌تیمیه در باب رؤیت خدا براساس سخنان علی× در متون اولیه اهل‌سنت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Review of the Pros and Cons’ Arguments of the Rule of Grace in Theological Discussions
بازخوانی انتقادی ادلۀ موافقان و مخالفان قاعدۀ لطف در مباحث کلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Concentration and Evolution of Intellects in the Era of Reappearance
تمرکز و تکامل عقول در عصر ظهور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Relation of Universality and Eternality of the Quran with its Comprehensiveness from Allameh Tabtabaie’s Viewpoints
بازخوانی نسبت بین جهانی و جاودانه بودن قرآن با جامعیت آن از منظر علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical Analysis of Swinburne’s Viewpoint about God’s Attributes
بررسی انتقادی دیدگاه سوئینبرن در باب صفات خدا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Majority Religion in the Viewpoint of Ayatollah Javadi Amoli
تحلیل دین حداکثری در اندیشه آیت‌الله جوادی آملی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 41 (2015-7)


Analytical Comparison of Interpretation from Mulla Sadra and Qazi Abd Al-Jabar Hamedani’s Viewpoints
مقایسه تحلیلی تأویل از دیدگاه ملاصدرا و قاضی عبدالجبار همدانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Reflecting on Seddiqin Proof through Allameh Tabatabaie’s Narration
تأملی در برهان صدیقین به روایت علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors and Components of Religious Science
عوامل و ارکان علم دینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Ibn Arabi’s Standpoint on Decree and Destiny and their Relation with Permanent Archetypes
قضا و قدر و ارتباط آن با اعیان ثابته از منظر ابن‌عربی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Philosophy of Rij`at from Ayatollah Shahabadi’s Viewpoint
فلسفه رجعت از منظر آیت‌الله شاه‌آبادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating and Comparing Reality and Truth of Divine Speech from Qazi Abdul-Jabbar and Mulla Sadra’s Viewpoints
بررسی و تطبیق حقیقت و صدق کلام الهی از دیدگاه قاضی عبدالجبار و ملاصدرا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Philosophy and Mysticism on the Necessity of Prophethood Necessity Comparatively; With an Emphasis on Avicenna and Imam Khomeini’s Opinions
مقایسه ضرورت نبوت از منظر فلسفه و عرفان با تأکید بر آرای ابن‌سینا و امام خمینی&
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of Theological Resolutions of Incompatibility of Innocence and the Prophet’s Forgiveness-seeking in “Layoqan” Hadith
تحلیل و نقد برون‌رفت‌های کلامی از ناسازگاری عصمت و استغفار رسول خدا| در حدیث «لَیُغَان»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Differentiating Rij`at from Reincarnation in Shiite Standpoint
تمایز رجعت و تناسخ از دیدگاه شیعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 40 (2015-4)


The Relation between Weakness and Salvation from Allameh Tabatabaie and Shahid Motahari’s Viewpoints
رابطه استضعاف و نجات از دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival of Individual Soul from Ibn Rushd’s Viewpoint
بقای فردی نفس از نگاه ابن‌رشد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Duality in Fakhr Razi’s Viewpoints in Deciding Objective Cases of Innocents
دوگانگی دیدگاه فخر رازی در مصداق‌شناسی معصوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Formation of Jewish Theology under the Influence of Islamic Theology
شکل‌گیری کلام یهود در سایه کلام اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Reflection on the Viewpoint of “Segregation of Revelation and Judgment”
تأملی بر دیدگاه «تفکیک وحی و رأی»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Edrisians’ Religious Inclinations
گرایش مذهبی ادریسیان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevailing Expansion of God’s Will from Sadra’s Viewpoint
فراگیری عام اراده الهی از دیدگاه صدرالمتألهین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the God’s Will in the Philosophers and Islamic Theologians’ Thoughts with Emphasis on the Theologian Schools in Baghdad and Hilla
واکاوی اراده الهی در اندیشه فلاسفه و متکلمان اسلامی با تأکید بر مدرسه کلامی بغداد و حله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Argument of Theological Fatalism and the Response of “Open Theism”
بررسی استدلال تقدیرگرایی کلامی و پاسخ «خداگرایی گشوده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Pathology of Religious Epistemology with Emphasis on Allameh Tabatabaie’s Opinions
آسیب‌شناسی معرفت دینی با تأکید بر آرای علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 39 (2015-1)


An Evaluation of Mulla Sadra’s View about the Problem of Causal Interaction with a Religious Approach
ارزیابی انگاره صدرالمتألهین درباره مسئله تعامل علّی با رویکرد دینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Theoretical Principles and the Concept of Spiritual Human in Avicenna and Allameh Tabatabaie’s Thoughts
مبانی نظری و مفهوم انسان معنوی در اندیشه ابن‌سینا و علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Approach on Rational Choice and Religious Marketing Theories and Islam’s Relation with them.
رویکردی انتقادی به نظریه‌های انتخاب عقلانی و بازار دینی و نسبت اسلام با آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential and Accidental Elements in Religion and Religiosity from AllamehTabatabaie’s Viewpoint
ذاتی و عرضی دین و دین‌داری از نگاه علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

An Explanation on Creation of the World from Allameh Helli’s Point of View
تبیین حدوث عالم از دیدگاه علامه حلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity of Opinion in Studying Religious Beliefs
اعتبار ظن در اعتقادات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Conformity of the Philosophers’ Explanations with the Quran and Narrations’ Viewpoints about Temporality and Eternity of Human Soul
میزان تطبیق تبیین‌های حِکمی فلاسفه با دیدگاه قرآن و روایات، درباره حدوث و قدم نفس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Methodological Principles in Social Theology and Sociology of Religion with an Emphasis on Functionalism
بررسی تطبیقی اصول روش‌شناختی کلام اجتماعی و جامعه‌شناسی دین با تأکید بر کارکردگرایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Naquib al-Ataas Viewpoint on Illustrating and Evaluating the Realization Process of Islamic Sciences
تبیین و سنجش فرایند تحقق علوم اسلامی از دیدگاه نقیب العطاس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 38 (2014-10)


An Investigation on the Philosophical, Mystical and Quranic Approaches about Proofs of God’s Existence
بررسی و تحلیل رویکردهای فلسفی، عرفانی و قرآنی براهین اثبات وجود خدا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Implication of the Reformed Epistemology of Alvin Plantinga on Religious Fundamentalism
دلالت ضمنی معرفت‌شناسی اصلاح شده آلوین پلانتینگا بر بنیادگرایی دینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Infallibility of Angels; Pros and Cons
عصمت فرشتگان، شواهد موافق و مخالف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Review on the Physicalistic Approaches to “Self”, Relying on the Rational and Traditional Evidences
بررسی انتقادی رویکردهای فیزیکالیستی به نفس با تکیه بر شواهد عقلی و نقلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Rational Explanation of Praise of Creatures in Transcendental Philosophy
تبیین عقلانی تسبیح موجودات در حکمت متعالیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Illustrating the Application of Reason to Understand Religious Texts from the Viewpoint of Aboo Hamed Ghazali
تبیین کاربست عقل در فهم نصوص دینی از دیدگاه ابوحامد غزالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

AllameTabatabie on Semantics of Theology
معنا‌شناسی کلام الهی از منظر علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Epistemic Arbitration between Theism and Atheism Based on Epistemic Virtue
داوری معرفتی بین خداباوری و الحاد براساس فضیلت‌گرایی معرفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Whatness of the Near-death Experience and Criticizing its Corresponding Viewpoints
بررسی چیستی تجربه نزدﻳﻚ به مرگ و نقد دیدگاه‌های متناظر با آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 37 (2014-7)


Analyzing Theological Concept of Freedom in the Verse “There Is No Compulsion in Religion”
تحلیل و بررسی مفهوم کلامی آزادی در آیه «لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Particular Teachings of the Old Testament about Prophecy in Comparison with Those of Quran
آموزه‌های خاص عهد عتیق در موضوع نبوت در مقایسه با قرآن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Mulla Sadra`s Usage of Existential Gradation in Corporeal Resurrection
کاربرد اصل تشکیک در معاد جسمانی از دیدگاه ملاصدرا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Prior Knowledge of God and Its Role in Servants’ Actions and Destiny in Transcendental Philosophy
علم الهی و اختیار انسان از دیدگاه بوئثیوس و پایک و نقد آن براساس فلسفه اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critique of the Orientalists’ Viewpoints about Infallibility of the Prophet
علم پیشین خداوند و نقش آن در خلق اعمال و سرنوشت بندگان در حکمت متعالیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critique of the Orientalists’ Viewpoints about Infallibility of the Prophet
نقد آرا خاورشناسان درباره عصمت پیامبر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Non-Substitutability of Religion from Malinowski and Shahid Motahhari’s Viewpoints
بررسی تطبیقی جانشین‌ناپذیری دین از منظر مالینوفسکی و شهید مطهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Religion-Based Study of the Foundation of Language for Justice (Proposing a Model Based upon Islamic Value System)
بنیان‌شناسی دین‌گرایانه عدالت زبانی (در تکاپوی ارائه مدلی مبتنی بر نظام ارزشی اسلام)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Religion in Development of Societies; Comparison of Protestant, Tokugawa and Islam
نقش مذهب در پیشرفت جوامع؛ مقایسه مذاهب پروتستان، توکوگاوا و اسلام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing Religious Pluralism and Essence and Shell of Religion
تحلیل و بررسی پلورالیسم دینی و گوهر و صدف دین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 36 (2014-4)


Analyzing the Relation of Basic Derivation and Denial of Wrongdoers’ Imamate
تحلیل رابطه مشتق اصولی و نفی امامت ظالمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Anthropological Origins of Miracle from Transcendental and Peripatetic Philosophy
مبادی انسان‌شناختی معجزه از منظر حکمت متعالیه و مشاء
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Hearing and Vision from Mulla Sadra and Imam Khomeini’s Viewpoint
تحلیل «سمع و بصر» حق تعالی از منظر ملاصدرا و امام خمینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Stages in Thoughts of Plato and Suhrawardi
مقایسه تطبیقی مراحل صعود و نزول عرفانی در اندیشه افلوطین و سهروردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Human Actions (With an Emphasis on Commentary of Mafatih al-Gheyb)
بررسی و نقد دیدگاه فخر رازی درباره خالق اعمال انسان با تأکید بر تفسیر مفاتیح الغیب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Arabi’s Shiite Followers about Creation
بررسی تناسب میان آرا مفوضه و پیروان شیعی ابن‌عربی درباب خلقت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

System of Sheikhieh Sect and Evaluating its Relation to “Niabat Khasseh” in Shiite Culture
چیستی و مبانی کلامی «رکن رابع» در نظام اعتقادی فرقه شیخیه و ارزیابی نسبت آن با «نیابت خاصه» در فرهنگ شیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Represntation of the knowledge of the Unseen in Transcendental Philosophy
بازنمایی علم غیب در نظام فلسفی مکتب متعالیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critique of the Apostates Punishment in Islam and other Religion
بررسی و نقد مجازات مرتد در اسلام و سایر ادیان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the meaningful Function of Death
تحلیل و بررسی کارکردهای معنابخشی مرگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 35 (2014-1)


A Critical Analysis on Five Approachs of Evil in Animals
تحلیل انتقادی پنج رهیافت به مسئله شر در حیوانات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Reward: Merit or Condescension (Given in a Theological Approach Based on Religious Texts)
ثواب: استحقاق یا تفضل در رهیافت کلامی و متون دینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Prophecy of the Most Bounteous Prophet before His Divinly Appointment
تحلیل و بررسی نبوت پیامبر اکرم| پیش از بعثت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on Allameh Tabatabaei`s View on Human natural knowledge to God and Plantinga`s View on Human Divine sense
بررسی تطبیقی معرفت فطری خدا ازنظر علامه طباطبایی با نظریه حس الوهی پلانتینگا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on the Authenticity of Shiite Clergy Institution and That of Catholic Church
بررسی تطبیقی «وثاقت» در سازمان روحانیتِ شیعه با نهاد کلیسای کاتولیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Agents Affecting the Limit of Free Will
عوامل مؤثر بر دامنه اختیار، مطالعه موردی بر دومین داستان مثنوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the relation of Sealness with Guardianship in Transcendental Philosophy
بررسی نسبت خاتمیت و ولایت در حکمت متعالیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Arguements of Those Agreeing with Epistemological Validity of Religious Experience
بررسی ادله معتقدان به حجیت معرفت‌شناختی تجربه دینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Religion`s State of Not Being against Reason in Sadrul Muta`allihin1s View
خردناستیزی دین در نگاه صدرالمتألهین شیرازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Identity of the Ways of Judgement for Revelation and Its Particularities
هویت طرق داوری درباب حقیقت وحی و خصوصیات آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 34 (2013-10)


Determinism and Free Will in the Western and Islamic Moderate Approaches
مسئله جبر و اختیار در رویکرد‌های میانه‌گرای غربی و اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Relationship between Divine Objective Destiny and Human Free Will in Transcendental Philosophy
تبیین ارتباط قضا عینی الهی با اختیار انسان در حکمت متعالیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Emile Durkheim and a Popular Reading from Religion
امیل دورکیم و قرائتی عرفی از دین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Problem of God`s Visibility in the Holy Quran with an Emphasis on Allamah Tabatabai and Ibn Ashour’s Thoughts
مسئله رؤیت خداوند در قرآن کریم با تأکید بر اندیشه‌های علامه طباطبایی و ابن‌عاشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Islamic Social-human Science: the Problem of Feasibility and the Strategies for Its development
علم انسانی ـ اجتماعی اسلامی: مسئله امکان‌پذیری و راهبردهای رشد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Presupposition in Text Interpretation from Allamah Tabatabai and Gadamer’s Viewpoint
نقش پیش‌فرض در فهم متن ازنظر علامه طباطبایی و گادامر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Imamate and Wilayat in Avicennian Wisdom
امامت و ولایت در حکمت سینوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Possibility for Human Connection with the Unseen Based on the Relationship with Angels
تحلیل ملاصدرا از امکان ارتباط انسان با عالم غیب براساس ارتباط با ملائکه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Allamah Tabatabai View on Aaron’s Being Interrogated by Moses
بررسی تحلیل علامه طباطبایی از بازخواست هارون× توسط موسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Ibn Arabi’s Epistemic Geometry in Three Fields of Religion, Intuition and Wisdom
هندسه معرفتی ابن‌عربی در سه محور شریعت، شهود و عقل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 33 (2013-7)


An Ontological and Epistemological Approach for God`s Existence in Descartes` and Seddiqin Argument
رویکردی هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه به اثبات خدا در برهان وجودی دکارت و برهان صدیقین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Realm of Imams` legislative Guardianship
قلمرو ولایت تشریعی ائمه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Shi’ah Aspects of Farabi`s Philosophy
وجوه شیعی فلسفه فارابی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Identicalness of Worldly Body and Otherworldly Body in Sadra`s Thought and Its Agreement with Quranic Verses
عینیت بدن اخروی و بدن دنیوی در تفکر صدرایی و سازگاری آن با آیات قرآن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Seyyed Heidar Amoli on the System of Meaning and Knowledge
نظام معنا و معرفت از دیدگاه سید حیدر آملی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Problem of Evil in Ibn Arabi`s Thought
مسئله شر در مکتب ابن‌عربی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Meaning of Divine Misleading in the Holy Quran
ماهیت «اضلال از جانب خدا» در قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Tradition: Do Not Curse the Era, Mystically, Philosophically and Theologically Considered
روایت «لا تسبوا الدهر» و تأویل‌های کلامی، حکمی و عرفانی آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Denotation of Miracles in the View of Qazi `Abd ul-Jabbar Mu`tazeli and Swinburne
مدلول معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی و ریچارد سویین برن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Formal Logic for Perceiving the Meaning of Quranic Words
منطق صوری فهم معنای واژه‌های قرآن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 32 (2013-4)


An Analytic Study of the Word Tradition in the Traditionals`View
تحلیل و بررسی اصطلاح سنت در نظر سنت‌گرایان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Analitic Study on Ibn Arabi`s View of Temporality of Infernals` Punishment
بررسی و تحلیل نظریه ابن‌عربی در نفی جاودانگی عذاب دوزخیان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on Human Metapsychological Abilities in a Mystico-Neurological Approach
بررسی تطبیقی قابلیت‌های فراروانی انسان با رویکرد عرفانی و عصب‌شناختی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Epistemological Role and Value ofCreational Signs in Knowing God
نقش و ارزش معرفتی آیات تکوینی در شناخت به خداوند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of the Comparison Made between Imam`s Purity and the Pope`s
تحلیل انتقادی مقایسه عصمت امام و خطاناپذیری پاپ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Quranic Study on the Whatness of the Process of Examination as a Divine Tradition
تأملی در فلسفه سریان سنت آزمایش از دیدگاه قرآن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Molla Sadra on the Role of Reason in Perceiving Quranic Verses
نقش عقل در فهم آیات قرآناز منظر ملاصدرا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Molla Sadra against the View of Divine Revelation as Something Affected with the Culture of the Age of Revelation
ابطال نظریه اثرپذیری وحی از فرهنگ عصر نزول از دیدگاه ملاصدرا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Methodology of the Theory of Pious Scholars with an Emphasis on the Book: School in Evolution
نقد روش‌شناسی نظریه علمای ابراربا تأکید برکتاب مکتب در فرآیند تکامل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Imam Khomeini`s Manner of Mystical Life and Religious Sovereignty
بررسی رابطه سیر‌و‌سلوک عرفانی امام خمینی+ و حاکمیت دینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 31 (2012-12)


The part of the Prophet in receiving revelation
ترجمان وحی (بررسی نقش پیامبر در فرایند نزول وحی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of Aristotle and Avicenna`s view on the whatness of human soul
مقایسه دیدگاه ابن‌سینا و ارسطو درباره ماهیت نفس و نتایج این دیدگاه‌ها در زندگی پس از مرگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Sadrian explanation of individual unity of existence and its Quranic cases of evidence
تفسیر صدرایی از وحدت شخصی وجود و شواهد دینی آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of Khajeh Nasir Tusi and Abul Hasan Ash`ari`s views on the Divine Will
بررسی تطبیقی اراده الهی از منظر خواجه نصیر طوسی و ابوالحسن اشعری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Free will as a logical consequence of Ibn Arabi`s mystical principles
اختیار: نتیجه منطقی مبانی عرفانی ابن‌عربی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

An analytic study on the usage of fuzzy systems in holy Quran
شناسایی و تحلیل کاربرد منطق و سیستم‌های فازی در قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A semantic consideration of the technical term: the scholars of charity, ulama ul-abrar
تبیین معنایی اصطلاح علمای ابرار با تأکید بر جریانات فکری اصحاب ائمه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The connection of imaginary immateriality to hereafter pleasures and pains in Sadra`s philosophy
رابطه تجرّد خیال با لذایذ و آلام اخروی در حکمت صدرایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A critical study of Paulo Coelho`s view on faith and religion
نقد و بررسی دیدگاه پائولو کوئلیو درباره ایمان و شریعت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

of the universe on the basis of the four levels of being and the proof of correspondence
نقد و بررسی استدلال متکلمان بر حدوث زمانی عالم از طریق اکوان اربعه و برهان تطبیق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 30 (2012-10)


Science authority of Ahl ul-Bayt with an emphasis on the authenticity of their tradition in Sunni`s resources of commentary and tradition
مرجعیت علمی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر حجیت سنت ایشان (از دیدگاه منابع روایی و تفسیری اهل‌سنت)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Divine justice and the efficacy of Islamic education system
عدل الهی و کارآمدی نظام تربیتی اسلام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Immateriality of human soul based upon the verse of spirit
تجرد نفس: سنجش استدلال به آیه روح
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Reconsidering Imamiyeh theologian`s proofs for infallibility of Imam until the end of fifth century
بازخوانی براهین عقلی متکلمان امامیه بر عصمت امام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The what of Holy Spirit and its effects
چیستی روح‌القدس و آثار آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The extent to which Ibn Arabi`s view on Divine caliph`s full manifestation conforms with the Quranic teachings
میزان انطباق دیدگاه ابن‌عربی در مظهریت تام خلیفهالله با قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the meanining of guardian on the basis of the verses of guardianship
تبیین معنای «ولی» در پرتو آیات ولایت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Mulla Sadra`s anglology
فرشته‌شناسی در اندیشه ملاصدرا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Swinburne`s epistemological principles in the proof of religious experience
مبانی معرفت‌شناختی سویین‌برن در برهان تجربه دینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A critical study on the view against Prophet`s infallibility with an emphasis on the tradition of date pollination
نقد شبهه راهیافت خطا در آموزه‌های نبوی با تأکید بر روایت تلقیح خرما
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 29 (2012-6)


The place of reason in Ibn Arabi`s mystical thought of the world and its failures in distinguishing the right
جایگاه عقل در جهان‌بینی عرفانی ابن‌عربی و دلایل ناتوانی آن در شناخت حق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A critical study on Hegel`s religious thought
تبیین و نقد اندیشه دینی هگل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A descriptive semantic of the name of God in Islamic mysticism and sikh
معناشناسی توصیفی از نام خدا در عرفان اسلامی و آیین سیکه‍
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicative attributes in the views of Imamiyyeh and Mu`tazelite with an emphasis on Seyyed Morteza and Qazi Abduljabbar`s views
صفات خبری از دیدگاه امامیه و معتزله با تأکید بر اندیشه سیدمرتضی و قاضی عبدالجبار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Molla Sadra on Quranic principles for Divine caliphate of man
خلافت انسان و مبانی قرآنی آن از دیدگاه ملاصدرا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Death in Imam Sajjad`s complete prayer book
مرگ‌اندیشی در صحیفه کامله سجادیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Meaning and reasonability of »belief in the unseen« with regard to Sadr al-Mutuallihin and Imam Khomeini`s views
معنا و عقلانیت «ایمان به غیب» با توجه به آرای صدرالمتألهین و امام خمینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Quranic explanation on the variety of daily bread
واکاوی چرایی گونه گونی روزی ها و ارتباط آن با عدالت الهی از دیدگاه قرآن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Sadr u-din Shirazi and Spinoza`s monism comparatively viewed
مقایسه وحدت‌انگاری صدرالدین شیرازی و اسپینوزا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Avicenna`s accounts of seddiqin proof and their affects on the the accounts by those following him
پژوهشی در تقریرات ابن‌سینا از برهان صدیقین و تأثیرگذاری آن بر سایر تقریرات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 28 (2012-3)


A semantic study of religious faith in the commentary of Mawahib u-Rahman
بررسی معناشناختی ایمان در تفسیر مواهب‌الرحمن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Quranic contradiction with the theory of evolution
بازخوانی تقابل قرآن با تئوری تکامل انواع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Divine detailed prior knowledge to creatures in transcendent philosophy
علم تفصیلی پیشین خداوند به آفریدگان در حکمت متعالیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge on God based on Moulavi and Kierkegaard’s thought
علم به خدا در اندیشه مولوی و کی‌یرکگور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Disability in explaining the secret of Islam Prophet`s state of being the Seal
ناکامی در کشف راز خاتمیّت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A reflection on Muslim philosophers and theologians definitions of power
تأملی بر تعاریف قدرت نزد حکیمان و متکلمان اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

An analytical study on the negative sanctions in Torah, Evangel and Quran
بررسی و تحلیل ضمانت‌های اجرایی منفی در تورات، انجیل و قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on: the quiddity of the absolute Truth is just the same as Its very Being
تحلیل و بررسی قاعده «الحق ماهیته إنیته»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Independent revelation of the verse of purification and its affect in clearness and understanding its meaning
استقلال نزول آیه تطهیر و تأثیر آن در ظهور و فهم معنای آیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Tetra-lateral completeness of Quranic language and its methodological output
جامعیت چهاروجهی زبان قرآن و برون‌داد روش‌شناختی آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 27 (2011-12)


A critical study of Plantinga`s views on the truth and reasonability for belief in God on the basis of ontological proofs
هویت معرفتی تداوم فیض و استمرار وجود خلیفه‌الله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A critical study of Plantinga`s views on the truth and reasonability for belief in God on the basis of ontological proofs
بررسی و نقد صدق و معقولیت باور به خدا براساس براهین وجودی از دیدگاه پلانتینگا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the objects of beda` in Quran and traditioins and its agreement with Divine knowledge
مصداق‌شناسی بداء در قرآن و روایات و عدم مغایرت آن با علم الهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The traditions of twelve caliphs of the Prophet with an emphasis on Sunnite`s resources
بازخوانی احادیث خلفای دوازده‌گانه پیامبر| با تأکید بر منابع اهل‌سنت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A critical study of Vincent Brummer`s claim on praying and the universe order with regard to Allamah Tabatabaee`s opinions
بررسی و نقد دیدگاه ونسان برومر در باب «تعارض دعا و نظام عالم» با تکیه بر آرای علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Human nature theologically and philosophically viewed
طینت در کلام و حکمت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential aspects of ethical system of religion with an emphasis on functionalist aspects
ابعاد هویت‌یابی نظام اخلاقی دین با تأکید بر جنبه‌های کارکردگرایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Human existential aspects in Allamah Tabatabaee`s view
ساحت‌های وجودی انسان از دیدگاه علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the definitions of religion from another view
بررسی تعاریف دین از منظری دیگر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The place of imagination in Wolfhart Pannenberg`s theological anthropology
جایگاه قوه تخیل در انسان‌شناسی الهیاتی ولفهارت پانن‌برگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 26 (2011-10)


A methodological critique of comparison made between Maimenides and Qazi Sa`id Qomi on humanistic attribute of God
نقد روش‌شناختی مقایسه دیدگاه ابن‌میمون و قاضی‌سعید قمی (پیرامون اوصاف انسانی خداوند)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Vahhabiyah as a supporter of Israelite believes
فرقه وهابیه، مروج اصولِ اعتقادی اسرائیلیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between religion and identity (A critical survey of karel Rogers` view)
رابطه دین و هویت (بررسی انتقادی دیدگاه کارل راجرز)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Some studies on Islamic philosophy of education on the basis of some epistemological views of Sadr al-Muta'allihin
کاوش‌هایی در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای شماری از دیدگاه‌های معرفت‌شناختی صدرالمتألهین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Guardianship of the Jurist, can it be regarded as a theological problem or a jurisprudental one? (Theologically viewed)
ولایت فقیه، مسئله‌ای کلامی یا فقهی؟ (با تأکید بر آثار کلامی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

An introduction to theological foundations of interest in legislational system
درآمدی بر بنیان‌های کلامی مصلحت در نظام تشریع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Fayyaz-e Lahiji‘s part in making Shi‘ite theology philosophized
نقش فیاض لاهیجی در فلسفی شدن کلام شیعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Hamid al-Din Kermani rethinking Isma‘ilian theory of imamate
حمیدالدین کرمانی و بازاندیشی تئوری امامت اسماعیلیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Religious right or irreligious right
حق دینی یا حق غیردینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 25 (2011-7)


Seyyed Mortaza on “compensation” and “reward”, comparatively viewed
بررسی نظریه «عوض» و مقایسه آن با نظریه «ثواب» از دیدگاه سیدمرتضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تساهل و مدارا در قرآن
تساهل و مدارا در قرآن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Freud`s view on the origin of religion, critically viewed
بررسی و نقد نظریه منشاء دین از دیدگاه فروید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Sadr al-Muta`allehin on human hereafter body
«بدن اُخروی» از دیدگاه صدرالمتألهین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Transgression; its meaning, instance and judgment in Divine law
واکاوی مفهوم «بغی» و «باغی» و مصداق‌شناسی «خروج بر امام عادل» و چگونگی رفتار نظام اسلامی با باغیان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study on instrumental, communitive and religious rationality with regard to Imam Khomeini and Jurgen Habermas` view
تبیین مسئله عقلانیت ابزاری، ارتباطی و دینی از نگاه امام خمینی و یورگن هابرماس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Being in distance from religion; a survey on John Hick`s theology
گریز از کیش؛ بررسی نظریه الهیاتی جان هیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Perceptible evil in the view of Sadra
شرّ ادراکی از دیدگاه صدرالمتألهین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Common sense, its epistemological and religious usage in Avicenna`s illuminative philosophy
حس مشترک در فلسفه اسلامی و کارکرد معرفت‌شناختی و دین‌شناختی آن در حکمت سینوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 24 (2011-4)


A comparative study on Molla Sadra and Aquinas` ways of proving God
مقایسه تطبیقی آرای آکویناس و ملاصدرا در مسئله اثبات توحید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Clifford Geertz` approach to religion and culture
روش و رویکرد کلیفورد گیرتز درباره دین و فرهنگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Evolutionism and Keith Ward`s views as a proof of God`s existence
اثبات وجود خداوند از طریق نظریه تکامل، با تکیه بر آرای کیث وارد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The logical structures of theological proofs, with an emphasis on the proof of love to God
ساختارهای منطقی براهین خداشناسی با تأکید بر ساختار برهان عشق به خدا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Sadra and Leibniz on natural perception of God, comparatively studied
مقایسه تطبیقی خداشناسی فطری از منظر صدرالمتألهین شیرازی و لایب‌نیتز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A critical study on the Multimeaning attitudes toward Quranic verses
بررسی و نقد دیدگاه‌های چندمعنایی آیات قرآن‌کریم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The philosophy of Imamate in sheikh Mofeed, seyyed Mortaza and Sheikh Tusi
بررسی تطبیقی فلسفه امامت از منظر شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Mohaqeq Toosi and Fazel Qooshji on Imamate in Quran
امامت در قرآن از منظر محقق طوسی و فاضل قوشچی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 23 (2010-12)


An analytical explanation of Pascal's Wager on the existences of God
تبیین و تحلیل دلیل خداشناسی پاسکال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Human being in Sadra`s view
جایگاه انسان نزد ملاصدرا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Quranic knowledge on human spirit and soul and its effect on personality
شناخت روح و نفس در قرآن و تأثیر آنها بر شخصیت انسان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Theological outputs of the traditions designating the interrelation between Quran and the lineage
کارکردهای کلامی روایات معیت در اندیشه شیعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational consequences of Sadra`s psychology
پیامدهای تربیتی نفس از منظر ملاصدرا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The essence of the religious faith for Paul Tillich
ماهیت ایمان دینی از دیدگاه پل تیلیخ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The boundaries of human education in Islam and Existentialism
مقایسه تطبیقی مدار حرکت تربیتی انسان در اسلام با اگزیستانسیالیسم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study on the common principles of Quranic commentary and classic hermeneutics
بررسی تطبیقی مبانی مشترک تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 22 (2010-10)


An existential study of society on religious scholars` views
هستی‌شناسی جامعه از منظر متفکران دینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Sadra`s existential proof for reasoning the best creational system
شرح و نقد روش إنّی ملاصدرا، در اثبات نظام أحسن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Universality of Moses and Jesus` missions comparatively studied in Quran, Old and New Testaments
بررسی مسئله جهانی بودن رسالت موسی و عیسی(ع) از نگاه قرآن و عهدین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A critical study of Salafiyya`s view on the semantics of Divine attributes
بررسی و نقد آرای سلفیه در معنا‌شناسی صفات الهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A pondering over Avicenna and Seikh-e Ishraq`s views on Divine knowledge
تأملی بر دیدگاه ابن‌سینا و شیخ اشراق در علم الهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of Avicenna`s on Divine detailed knowledge
تحلیل و بررسی علم خدا به جزئیات از منظر ابن‌سینا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Sadr al-Muta'allihin on Divine knowledge
علم الهی از دیدگاه صدرالمتألهین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Religious pluralism or pluralism within religion
پلورالیزم دینی یا پلورالیزم در دین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 21 (2010-7)


The hereafter and the new sciences; an explanation over the hereafter
مسئله «معاد و علوم جدید»؛ تبیین زندگی پس از مرگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Sadra’s view on substantial change as a proof against in carnation
تبیین و تحلیل «ابطال تناسخ براساس حرکت جوهری صدرایی»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Reincarnation, Quranico-philosophically Considered
«بازتن‌یابی»؛ نگاهی قرآنی ـ فلسفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Reincarnation on the basis of the unity of memories
تأملی بر «اثبات تناسخ، براساس وحدت خاطرات»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Reincarnation facing with some religious Objections
«تناسخ» و شبهات دینی آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Sheikh-e Eshraq and Molla Sadra on reincarnation comparatively viewed
مقایسه‌ رویکرد شیخ اشراق و ملاصدرا به مسئله‌ «تناسخ»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Promise verse and the theory of natural theology,a historical-based study
آیه میثاق و نظریه خداشناسی فطری؛ رهیافتی تاریخی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 20 (2010-4)


An account of Aristotle`s ethical middle term
تبیین حد وسط در اخلاق ارسطویی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Rationality in disorders of human life
خردورزی در نابسامانی‌های زندگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Fakhraddin al-Razi on the harmony between reason and faith
سنجش و سازش عقل و ایمان از منظر فخرالدین رازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A critical study on AllamehTabatabaee`s explanation of SeddiqinProof
نقد و بررسی تقریر علامه طباطبایی از برهان صدیقین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethical teleology and social responsibility; two traditions of teleological ethics
غایت‌نگری اخلاقی و مسئولیت اجتماعی (بررسی دو روایت تک‌ساحتی و دوساحتی از فلسفه اخلاق غایت‌نگر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Imamate comparatively studiedin two philosophico-theological approaches
امامت در مقایسه دو رویکرد کلامی و فلسفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Divine prophets` purity of action in great revealedBooks
عصمت فعلی انبیای الهی در کتب ادیان بزرگ الهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of exegetico-mystical views on pure Imam`s knowledge
بررسی دیدگاه‌های تفسیری عرفانی درباره علم امام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 19 (2009-12)


وجدان فقر ذاتی و تأثیر آن در افعال و نگرش انسان از دیدگاه علامه طباطبایی
وجدان فقر ذاتی و تأثیر آن در افعال و نگرش انسان از دیدگاه علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی انجیل برنابا و اناجیل چهارگانه و ارزیابی آنها با قرآن (در زمینه نبوت)
بررسی تطبیقی انجیل برنابا و اناجیل چهارگانه و ارزیابی آنها با قرآن (در زمینه نبوت)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظریه تجربه دینی و تفسیر تجربه‌گرایی وحی
نظریه تجربه دینی و تفسیر تجربه‌گرایی وحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تفسیر برخی از مستشرقان و عرفان‌پژوهان معاصر درباره ختم ولایت
تفسیر برخی از مستشرقان و عرفان‌پژوهان معاصر درباره ختم ولایت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حرکت جوهری نفس و ثبات معرفت
حرکت جوهری نفس و ثبات معرفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه ایمان و معرفت از منظر امامیه و اشاعره
رابطه ایمان و معرفت از منظر امامیه و اشاعره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راه‌های کسب سعادت از منظر ابن‌سینا
راه‌های کسب سعادت از منظر ابن‌سینا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 18 (2009-10)


An Analytic Study on Allameh Tabatabayi`s Point of View on God`s Speech
بررسی و تحلیل دیدگاه علامه طباطبایی در باب سخن‌گفتن از خدا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Compatibility of Revelation and Reason in Transcendental Philosophy
سازگاری عقل و وحی در حکمت متعالیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Eschatology in the Age of Ignorance and the Way Taken by Revelation Meeting it
نگرش انسان عصر جاهلی به حقیقت معاد و نحوه مواجهه وحی با آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study on Experience-Based Religious Thought
نقد اندیشه دینی تجربه‌محور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Effects of Music on Man in a Philosophical Approach
بررسی تأثیرات موسیقی بر انسان با رویکرد فلسفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Religious Experience and Mystical Intuition Structurally Compared
مقایسه ساختاری تجربه دینی و شهود عرفانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Functionalism in the Language of Religion and Assessing It
کارکردگرایی در زبان دینی و ارزیابی توفیقات آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 17 (2009-7)


بازخوانی برداشت ملاصدرا از زبان قرآن در اسما و صفات الاهی
بازخوانی برداشت ملاصدرا از زبان قرآن در اسما و صفات الاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحول مفهوم مشروعیت در فقه سیاسی شیعه در ایران
تحول مفهوم مشروعیت در فقه سیاسی شیعه در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد رویکرد کارکردگرایانه در تعریف دین
نقد رویکرد کارکردگرایانه در تعریف دین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کسبی یا افاضه‌ای بودن معرفت‌الله
کسبی یا افاضه‌ای بودن معرفت‌الله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایمان از دیدگاه ملاصدرا
ایمان از دیدگاه ملاصدرا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و نقد چهار رویکرد در الاهیات سلبی
بررسی و نقد چهار رویکرد در الاهیات سلبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وحی و شعر
وحی و شعر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 16 (2009-3)


Considering Existence in Human Life's State of Being Meaningful
اهمیت التفات به وجود در معناداری زندگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Kantian Theoretical Concept of God Reconsidered
بازشناسی مفهوم خدا در عقلانیت نظری کانت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Avicenna and Sadra`s views on the genesis of human soul
نقد و بررسی دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا درباره چگونگی پیدایش نفس انسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of Sartre's View on Human Eessence
بررسی و نقد دیدگاه سارتر درباره ماهیت انسان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of Fakhr-e- Razi's Opinion on Legality of Obeying Those of Authority
بازخوانی دیدگاه‌ فخر رازی‌ درباره مشروعیت‌ اطاعت‌ از اولی‌الامر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Logical Part of Essentiality and Unity of Existence in Proving the Unity of Necessary Being
ارتباط اصالت وجود با وحدت وجود در اثبات توحید واجب‌الوجود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Motahari`s Conceptualization of Faith
مفهوم‌سازی استاد مطهری از ایمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 15 (2008-12)


باور عمومی شیعیان به اصل «امامت» و نقش آن در توسعه «اقتدار اجتماعی» ائمه(ع)
باور عمومی شیعیان به اصل «امامت» و نقش آن در توسعه «اقتدار اجتماعی» ائمه(ع)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازخوانی محل نزاع اشاعره و عدلیه درباره حسن و قبح عقلی
بازخوانی محل نزاع اشاعره و عدلیه درباره حسن و قبح عقلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جامعه معرفتی و اندیشه دینی
جامعه معرفتی و اندیشه دینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خلود در عذاب (با مروری بر دیدگاه صدرالمتألهین)
خلود در عذاب (با مروری بر دیدگاه صدرالمتألهین)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توحید افعالی در عرفان مولوی و کلام اشعری
توحید افعالی در عرفان مولوی و کلام اشعری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ماهیت مکاشفه عرفانی از دیدگاه صدرالمتألهین
ماهیت مکاشفه عرفانی از دیدگاه صدرالمتألهین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پژوهشی در ماهیت کلام جدید
پژوهشی در ماهیت کلام جدید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 14 (2008-10)


یقین از منظر علوم عقلی و قرآن کریم
یقین از منظر علوم عقلی و قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأملی در نظریه «حدوث دهری»
تأملی در نظریه «حدوث دهری»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی معناشناختی صفات خدا در کلام امامیه (سده‌های دوم و سوم هجری)
بررسی معناشناختی صفات خدا در کلام امامیه (سده‌های دوم و سوم هجری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاریخی‌نگری و مرزهای دانش
تاریخی‌نگری و مرزهای دانش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل مسأله شر با تأکید بر آرای فلسفی و کلامی امام خمینی(ره)
تحلیل مسأله شر با تأکید بر آرای فلسفی و کلامی امام خمینی(ره)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی انتقادی ظاهرگروی سلفیان در تفسیر متشابهات صفات
بررسی انتقادی ظاهرگروی سلفیان در تفسیر متشابهات صفات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مدل آکویناس- کالون در باور دینی از دیدگاه پلانتینگا
بررسی مدل آکویناس- کالون در باور دینی از دیدگاه پلانتینگا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 13 (2008-6)


قرآن و نظریه کلامی «عبارت»
قرآن و نظریه کلامی «عبارت»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ماهیت وحی و مسأله تساوی ادیان
ماهیت وحی و مسأله تساوی ادیان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد نظریه راهیافت خطا در قرآن با عطف توجه به آیه «مسّ شیطان»
نقد نظریه راهیافت خطا در قرآن با عطف توجه به آیه «مسّ شیطان»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد برهان راچلز درباره ناسازگاری وحی و پرستش با عمل اخلاقی
نقد برهان راچلز درباره ناسازگاری وحی و پرستش با عمل اخلاقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

صور و مراتب وحی محمدی(ص)
صور و مراتب وحی محمدی(ص)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وحی قرآنی و وحی بیانی
وحی قرآنی و وحی بیانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وحی نبوی از دیدگاه غزالی
وحی نبوی از دیدگاه غزالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 12 (2008-3)


چالش‌های کلامی شبیه‌سازی انسان
چالش‌های کلامی شبیه‌سازی انسان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برهان صدیقین و تأملی در نقد ملاصدرا بر تقریر ابن‌سینا و شیخ اشراق
برهان صدیقین و تأملی در نقد ملاصدرا بر تقریر ابن‌سینا و شیخ اشراق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ماهیت فرشتگان از دیدگاه ادیان الاهی
بررسی ماهیت فرشتگان از دیدگاه ادیان الاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درآمدی بر چیستی کلام جدید
درآمدی بر چیستی کلام جدید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الاهیات در ریاضیات
الاهیات در ریاضیات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و نقد دیدگاه سنت‌گرایان درباره وحدت ادیان
بررسی و نقد دیدگاه سنت‌گرایان درباره وحدت ادیان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی جانشینی و وصایت در قرآن و عهدین
بررسی تطبیقی جانشینی و وصایت در قرآن و عهدین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 11 (2007-12)


A case study on university student’s excitatory intelligence
بررسی رابطه اعتقاد به آموزه‌های مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reasoning and intuiting the standards for judgments
عقل و کشف ملاکات احکام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qoranic properties for Jinn’s creation
ویژگی‌های خلقت جن از منظر قرآن و روایات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the problem of meaning in Shabastari’s Golshane Raz
تحلیل مسأله «معنا» در گلشن راز شبستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Philosophical justification of revelation in the view of Mulla Sadra
تبیین فلسفی وحی از دیدگاه ملاصدرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thinking and its resources in the view of holy
تفکر و منابع آن از دیدگاه قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theoretical principles for prophetic morality to be known the second prophetic miracle
مبانی نظریه معجزه ‌انگاری اخلاق نبوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 10 (2007-10)


Practical faith and affirmative faith; an inquiry on the essence of fait
کاوشی در گوهر ایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An inquiry on the dependence of ethics upon religion
تحلیل و بررسی وابستگی اخلاق به دین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spiritual intelligence
هوش معنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the tradition, hadith, of self-knowledge with regard to the knowledge of God
تحلیلی از چگونگی دلالت روایت معرفت نفس بر خداشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The appearance of multitude from unit in Farabi’s
چگونگی پیدایش کثیر از واحد (نظام فیض) از دیدگاه فارابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

a being of the simplest essence’ ‘ The principle of
قاعده بسیط الحقیقه و اثبات بساطت واجب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The theory of observation Logico-historical philosophy of as a transformative theory of sciences
(فلسفه‌ مضاف تاریخی ـ منطقی به مثابه نظریه تحول در علوم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 9 (2007-7)


Causality from western empiricism viewpoint, and its critique from transcendent philosophy viewpoint
علیّت از منظر تجربه‌گرایان غربی و نقد آن از دیدگاه حکمت متعالیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study on egoism and love to the self
بررسی تطبیقی نظریۀ خودگرایی و حبّ ذات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ibn Arabi’s view on the seal of the friends, khatam ul-awlia
بررسی دیدگاه ابن عربی درباره خاتم‌الاولیاء
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Orientalists’ humanly untaught prophet
پیامبر امّی از نگاه خاورشناسان و نقد آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The meaning of human life and the creating role of religion
معنای زندگی انسان و نقش خلاقیت‌زایی دین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A critical view on a paper
بازخوانی انتقادی از مقاله «نقش پیش‌فرضها و مبانی کلامی در فهم و تفسیر آیات قرآن»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Imam Khomeini on God’s Will
اراده خدا (جل جلاله) با تکیه بر آرای امام خمینی (ره)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 8 (2007-3)


The Argument of Possibility and necessity encountering the critiques of Russell, Hume, and Kant
برهان امکان و وجوب در رویارویی با نقدهای راسل، هیوم و کانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Element of justification in contemporary epistemology
عنصر توجیه در معرفت‌شناسی معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The disciples of Hadith (Akhbarian) and their role in Shiite history
اخباریان و نقش آنان در تاریخ شیعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The foundations of knowledge in transcendental philosophy
ارکان معرفت در حکمت متعالیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the function of Quranic language from the viewpoint of Alame Tabatabie
بررسی و تحلیل کارکرد زبان قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aspects of reductionism in religious studies
ابعاد و زمینه‌های تحویلی‌نگری در دین‌پژوهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cosmological argument in proving the existence of God from Imam Khomeini's (RA) point of view
برهان جهان‌شناختی بر اثبات وجود خدا از دیدگاه امام خمینی(ره)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 6 (2006-12)


درآمدی بر علم دین و رویکردهای آن
درآمدی بر علم دین و رویکردهای آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکردها به تکثر ادیان
رویکردها به تکثر ادیان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فطرت و عرفان
فطرت و عرفان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه عقل با ایمان از منظر متکلمین اسلامی و مسیحی
رابطه عقل با ایمان از منظر متکلمین اسلامی و مسیحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قاعده لطف و مبانی کلامی آن
قاعده لطف و مبانی کلامی آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حرکت و اخلاق در فلسفه رواقی
حرکت و اخلاق در فلسفه رواقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین کلامی و فلسفی پیامدهای اعمال
تبیین کلامی و فلسفی پیامدهای اعمال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2006-12)


ازتحلیل گرایی دکارت تا تحویلی نگری مدرنیسم
ازتحلیل گرایی دکارت تا تحویلی نگری مدرنیسم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نحوه وجود معقولات ثانیه در حکمت متعالیه
نحوه وجود معقولات ثانیه در حکمت متعالیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معناگرایی از دیدگاه قرآن و لوگوتراپی
معناگرایی از دیدگاه قرآن و لوگوتراپی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنت ستیزی و منع تدوین حدیث
سنت ستیزی و منع تدوین حدیث
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه تطبیقی قرآن و انجیل برنابا
مطالعه تطبیقی قرآن و انجیل برنابا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کانت و پلورالیسم اخلاقی
کانت و پلورالیسم اخلاقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش پیش فرض ها و مبانی کلامی در فهم و تفسیر آیات قرآن
نقش پیش فرض ها و مبانی کلامی در فهم و تفسیر آیات قرآن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فلسفه خودشناسی در حوزه مطالعات دینی
فلسفه خودشناسی در حوزه مطالعات دینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معضلات مفهومی در خودشناسی
معضلات مفهومی در خودشناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2005-12)


The part by theological thoughts in Muslim’s historiography
نقش اندیشه‌های کلامی در تاریخ نگاری مسلمانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Elemantary forms of Religious life and Durkheim
صور بنیانی حیات دینی و دورکیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mulla Sadra on the world of pre- existence and Covenant
نگرش صدرا به عالم ذر و میثاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Objectivity in Historical Studies
عینیّت در مطالعات تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of the Theory of the Subjectivity of Moral Values With Reference to Mackay's Theory
نقدی بر نظریه ذهنیت ارزش‌های اخلاقی با تاکید بر نظریه مکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modified Epistemology and Evidentalism
معرفت شناسی اصلاح شده و قرینه گرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Theological Foundations of Subjectvize Interpretation
مبانی کلامی تفسیر موضوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Historical Development of Method in Science and Philosophy
سیر تاریخی روش در علم و فلسفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methodology of Description in Shaykh al – Ishraq
روش شناسی توصیف نزد شیخ اشراق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ibn rushd on the principles and criterions of tawil
مبانی و ضوابط تأویل از دیدگاه ابن رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2005-12)


The Semantics of the Goodness and the Ugly
معنــا شنـاسـی حسن و قبـح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Jurisprudence and Rationality
فقه و عقلانیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Muhammadien Reality and the Transcendent Theosophy
حقیقت محمدیه درحکمت متعالیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Necessity of Religion as Viewed by Abduh and Tabatabei Ali Rabbani Gulpaygani
ضروت دین در نگاه محمد عبده و علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Grecian Judaism and the Development of the Old Testament The impact of Greek culture upon the religious and ethnic traditions of the East and the advent of new mixed cultures apart from their historical and genealogical status and attraction, possesses double importance as being the origin of the subsequent developments. Take for instance the case of ancient Hebrew culture and Jwish religion that in confrontation with Greek culture underwent certain changes and these changes exercised their effect, on the one hand, on normative and intellectual structures of that community, and on the other hand, on the content of their Scripture (i.e. Torah). This article is an attempt to explore a part of the backgrounds of such interaction with reference to certain examples from the perspective of historical development. Key words: Old Testament, New Testament, Apocripha, Philon.
یهودیت یونانی مآب و تکوین عهد عتیق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge as Viewed by Muslim
چیستی معرفت نزد متفکران مسلمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Coherence and Incoherence among the Order of Effusion, Physics, and Ancient Astronomy from the Perspective of Muslim Philosophers
پیوستگی و گسستگی میان نظام فیض و طبیعیات و هیأت قدیم از منظر حکیمان مسلمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structuralism and Ibn Arabi's Theory of Haqq-i Mutaqad
ساختگرایی و نظریه «حق معتَقَد» ابن‌عربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction to Ethics
فلسفه اخلاق در انحصار یونانیان؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Lipman and Brenifie's Styles in Philosophy for Children
مقایسه سبکهای لیپمن و برنی فیر در فلسفه برای کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2005-7)


سفسطه، پروتاگوراس و انسان محوری
سفسطه، پروتاگوراس و انسان محوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد الگوی URI در مسئله دین و جهانی شدن
نقد الگوی URI در مسئله دین و جهانی شدن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انسان کامل در عرفان اسلامی
انسان کامل در عرفان اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چیستی معرفت در معرفت شناسی معاصر
چیستی معرفت در معرفت شناسی معاصر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأمل معرفتی و روش شناختی درباره جدایی فروید و یونگ
تأمل معرفتی و روش شناختی درباره جدایی فروید و یونگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مبانی کلامی حق و تکلیف
مبانی کلامی حق و تکلیف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles